Kontakt z wydawnictwem

Oficyna Wydawnicza Epigram
85-796 Bydgoszcz,
ul. Jana Bielawskiego 1/17
Telefon: 608 44 50 77
e-mail: oficyna  [at] epigram.eu

Przedstawiciel wydawnictwa ds. edytorskich
dr Grzegorz A. Dominiak
e-mail: grzegorz.a.dominiak   [at]  post.pl


Formularz kontaktowy


Ochrona danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oficyna Wydawnicza Epigram,
Kamila Dominiak z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Jana Bielawskiego 1/17, 85-796
Bydgoszcz). Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu
wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, polegającego m.in. na
dokonaniu rozliczeń podatkowych i dokonaniu ewidencji księgowej, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy
oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu w związku
z wykonaniem umowy.

Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) w razie uznania,
że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W
razie niepodania danych osobowych, nie będzie Pani/Pan mógł zawrzeć umowy z
Administratorem.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora lub pocztą
elektroniczną ze strony internetowej Oficyny Wydawniczej Epigram z
dopiskiem „Dane – RODO”.