Procedury recenzyjne

Wszelkie prace przygotowane z zamiarem ich opublikowania w Oficynie Wydawniczej Epigram (dalej Wydawnictwo) należy przekazać w postaci plików tekstowych w jednym z wymienionych formatów: *.rtf, *.doc, *.docx lub *.odt i przesłać na internetowy adres przeznaczony do korespondencji z Wydawnictwem: grzegorz.a.dominiak [at] post.pl .

Ilustracje do tekstu należy dołączyć osobno jako pliki *.jpg lub *.tiff o objętości przynajmniej 1 MB. Do tekstu publikacji należy dołączyć streszczenie w j. polskim i j. angielskim oraz fragmenty tekstów na okładkę.

Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman wielkości 11 lub 12 pkt bez stosowania dzielenia wyrazów, interlinia 1-1,5. W przypadku używania czcionki szczególnej (np. j. greckiego, j. hebrajskiego, znaków fonetycznych j. praindoeuropejskiego, etc.) należy czcionkę dołączyć w osobnym pliku. Wskazane jest unikanie specjalnego formatowania. W przypadkach uzasadnionych autor może dołączyć plik PDF, zawierający zapis artykułu np. ze zbiorem znaków logicznych. Przypisy, zgodnie z nadrzędną zasadą obowiązującą dla prac naukowych, nie powinny wprowadzać w błąd. Preferowany jest ich zapis w systemie klasycznym (tradycyjnym) właściwym dla danego języka tekstu. Dopuszczalny jest zapis w systemie harwardzkim lub numerycznym, o ile nie narusza wspomnianej zasady nadrzędnej.

Tekst przygotowany do publikacji w języku obcym jest sprawdzany pod względem językowym przez specjalistów z danego języka lub/i wybitnych tłumaczy danego języka, lub/i tzw. native speakerów.

Każda rozprawa jest poddawana recenzji w procedurze recenzyjnej

■ Wstępna ocena przedłożonej do wydania pracy przez Wydawnictwo zarówno pod względem spełnienia wymogów edytorskich Wydawnictwa, jak i zawartości merytorycznej w dziedzinie nauki której praca dotyczy.

■ Pozytywna ocena wstępna pracy, szczególnie co do jej zawartości merytorycznej, powoduje jej przesłanie do wybranych przez Wydawnictwo recenzentów, wybitnych znawców z danej dziedziny nauki. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora.

■ Zarówno recenzenci, jak i autorzy recenzowanych prac pozostają dla siebie anonimowi, przynajmniej do czasu upublicznienia pracy. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym, uzasadnionym wnioskiem o dopuszczeniu do publikacji recenzowanej pracy lub o odrzuceniu tekstu/pracy.

■ O treści recenzji autor zostaje poinformowany natychmiast po ich otrzymaniu przez Wydawnictwo. Autor ma obowiązek ustosunkowania się do niej i wykorzystania zawartych w niej uwag do przedłożonej Wydawnictwu pracy. Pozytywna ocena recenzenta i/lub recenzentów pracy decyduje o publikacji przez Wydawnictwo i zawarciu umowy z autorem/autorami publikacji o odstąpieniu materialnych praw autorskich.

■ W stosunku do tekstów przyjętych do publikacji Wydawnictwo przestrzega zasad najwyższej rzetelności edytorskiej.

■ Autor (Wydawnictwo także) przestrzega uczciwości naukowej związanych z tzw. zaporą ghostwritingową oraz z tzw. guest authorship lub honorary authorship (v. zakładka na stronie internetowej wydawnictwa – http://epigram.eu/zasady-etyczne-edycji/).

■ Od autorów przyjętych do druku tekstów Wydawnictwo wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji i pozyskaną informację umieszcza w publikacji na stronie redakcyjnej (granty, instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia, etc.).

■ Wydawnictwo wymaga także od autora/autorów osobnego złożenia deklaracji: (1) o autentyczności i oryginalności zgłoszonego do publikacji tekstu oraz (2) deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich.