Zasady etyczne edycji

Oficyna Wydawnicza Epigram (dalej jako Wydawnictwo) przestrzega i kieruje się w edycji książek zasadami etyki określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE ( https://publicationethics.org)

Podstawowa jest zasada rzetelności i solidności naukowej, w myśl której autor opisuje własne i innych prace badawcze oraz stosuje w tekście pracy interpretacje oraz wykładnie wyników badań i efektów twórczych swych dokonań.

Prace przedstawione Wydawnictwu do publikacji zawierają informacje bibliograficzne i przypisy zgodne ze standardami przyjętymi w edytorstwie naukowym, umożliwiającymi identyfikację źródeł danych i zawartych w pracy cytowani. Praktyki ghostwriting, guest authorship w przesłanym tekście są przez Wydawnictwo traktowane jako brak rzetelności naukowej autora (autorów) i jako takie dyskwalifikują tekst i jego edycję. Pozostają bowiem niezgodne z obowiązującymi zasadami etyki zawodowej i wydawniczej, powodując wycofanie tekstu z Wydawnictwa. O wykrytych przypadkach tego rodzaju praktyk Wydawnictwo powiadamia stosowne instytucje, w tym w szczególności pracodawcę autora, towarzystwa naukowe w danej dziedzinie naukowej, stowarzyszenia wydawnictw naukowych itp.

Przekazany do wydania tekst (teksty) poprzez wykorzystaną w pracy bibliografię poświadcza źródła, które zostały wykorzystane przy jej tworzeniu.

Autor może zgłaszać do publikacji w Wydawnictwie wyłącznie własne oryginalne teksty, a wykorzystywane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący na to, że są one cytowane. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne i dyskwalifikują pracę, która nie może być wydana przez Wydawnictwo. Dlatego na żądanie wydawcy autor zobowiązany jest do przedstawienia nieprzetworzonych wyników badań wykorzystywanych w tekście oraz zapewnić dostęp do tych danych, także po opublikowaniu pracy.

W przypadku zgłoszenia do Wydawnictwa publikacji wieloautorskiej autorzy maja obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy tworzeniu tekstu.

Każda nadesłana praca, w przypadku podjętych przez Wydawnictwo podejrzeń lub wątpliwości, może podlegać sprawdzeniu przy użyciu programów antyplagiatowych: Plagscan i/lub Osaweb i/lub Similarity Check w zależności od okoliczności i potrzeb edytorskich.

O edycji druku ostatecznie rozstrzyga Wydawnictwo z zachowaniem najwyższej, wysokiej jakości i staranności edytorskiej w opracowaniu redakcyjnym, językowym, edytorskim, graficznym i technicznym. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę recenzje i opinie recenzentów dotyczące wartości merytorycznej naukowej pracy, oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu.

Wydawnictwo nie ujawnia osobom postronnym i nieupoważnionym żadnych informacji na temat prac zgłaszanych do publikacji. Upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor (autorzy), wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym Wydawnictwa.

Nieopublikowane teksty nie są bez zgody autora/ów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym do celów innych niż edycja pracy przyjętej do druku.

Recenzję pracy zleca Wydawnictwo. Wszystkie recenzje oraz recenzowane prace mają charakter poufny i niejawny dla osób postronnych. Ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne.