Etyka usług profesjonalnych / Anna Malitowska

Autor: Anna Malitowska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
Cena: 35 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-29-5
Rozmiar: 156 mm x 234 mm
Liczba stron: 268

Publikacja dofinansowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Anna Malitowska pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada etykę komunikacji, etyki zawodowe oraz metodykę nauczania filozofii i etyki. Autorka książki Sumienie filozofii. Artur Schopenhauer (2009) oraz licznych artykułów poświęconych filozofii moralności.

Wiedzę z zakresu filozofii wykorzystuje w praktyce, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych projektach biznesowych, edukacyjnych i szkoleniowych. Jako ekspertka od etyki, kultury organizacyjnej i społecznej odpowiedzialności biznesu współpracowała m.in. z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Pomorskim Klastrem ICT Interizon, Dansinn Group z Hongkongu i międzynarodową federacją tańca World Dance Council.

 

„Można przypuszczać, że wszędzie tam, gdzie zawody w coraz większym stopniu wymagają wiedzy eksperckiej, znajduje się miejsce dla procesu profesjonalizacji. Ten, biorąc pod uwagę zwłaszcza aspekty scjentyzacji i urynkowienia, w nieubłagany sposób przekształca aktywność zawodową w formułę usług profesjonalnych. Kategoria „profesjonalizacji” jako narzędzie analityczne znajdzie zastosowanie w coraz to nowych i liczniejszych kontekstach. Paląca potrzeba standaryzacji bazy kognitywnej zawodu oraz dbałość o jakość świadczonych usług wymagać będą ciągłego specyfikowania kompetencji technicznych, dbałości o jakość kształcenia, tworzenia i przetwarzania bazy wiedzy eksperckiej, utrzymywania jej aktualności i adekwatności, kształcenia ustawicznego, a także — rozwoju kompetencji moralnych oraz kultywowania standardów etycznych. Analiza procesów profesjonalizacji, zwieńczonych powstaniem formacji usług profesjonalnych, upoważnia zatem do stwierdzenia, że profesje to zawody refleksyjne, które w toku historycznej ewolucji uzyskują świadomość własnej roli w strukturze społecznej i wynikających z tego zobowiązań.”

fragment

 

 

„Autorka podejmuje próbę zbudowania nowatorskiego modelu etyki zawodowej, który uwzględnia to, że normy moralne istotne dla danej profesji są normami ewoluującymi, dostosowującymi się do całościowego kontekstu wiedzy, jaką dysponują przedstawiciele zawodu, a jaka to wiedza jest standaryzowana i uznawana przez organizacje zrzeszające profesjonalistów. […] To, co w obszarze przedmiotowym przejawia się jako złożoność problemów zawodowych, w których każdorazowo rozstrzygać trzeba kwestie moralnie relewantne, w recenzowanej pracy przejawia się pod postacią zdecydowanie interdyscyplinarnie zakreślonej perspektywy badawczej.”

Prof. dr hab. Anna Pałubicka — fragment recenzji wydawniczej.

 

 

„Główna teza rozprawy głosi, że wewnętrzna dynamika refleksji etycznej właściwa organizacjom zawodowym, może zostać zrekonstruowana przy zastosowaniu wywodzącego się z pragmatyzmu pojęcia wspólnoty badaczy (community of inquiry). Zastosowanie Deweyowskiej filozofii praktycznej i moralnej, będącej skądinąd rezultatem konkretyzacji twierdzeń tzw. ogólnej epistemologii badania (inquiry), pozwala autorce naszkicować taki obraz praktyk zawodowych opartych na wiedzy, w których tworzenie, wdrażanie i zachowywanie standardów etycznych jest rozumiane jako rezultat indywidualnego i organizacyjnego doświadczenia, komunikacji i deliberacji.”

Dr hab. Artur Dobosz — fragment recenzji wydawniczej.

 

 

Etyka usług profesjonalnych – Wprowadzenie

Etyka usług profesjonalnych – Spis treści

 
Kup książkę