WOLNOŚĆ INDYWIDUALNA W KOMUNIKACJI WERBALNEJ / Agnieszka Jarzewicz

Autor: Agnieszka Jarzewicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
Cena: 30 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-17-2
Rozmiar: 156 mm x 234 mm
Liczba stron: 236
Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

AGNIESZKA JARZEWICZ jest absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UAM. W roku 2001 obroniła pracę magisterską Typy komunikacji zakładane w teoriach języka, napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Kmity, a w 2007 r. rozprawę doktorską pt. Zakres wolności indywidualnej z perspektywy wybranych koncepcji komunikacji werbalnej napisaną pod kierunkiem prof. Anny Pałubickiej
w Zakładzie Filozofii Kultury. Pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W badaniach naukowych łączy problematykę z zakresu filozofii języka, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej oraz filozofii kultury. Rozwija zainteresowania badawcze dwukierunkowo. Z jednej strony interesują ją zagadnienia z antropologii kulturowej a z drugiej problemy badawcze podejmowane na gruncie filozofii polityki oraz filozofii technologii i medioznawstwa w odniesieniu do komunikacji zapośredniczonej komputerowo.

Rzec można, że po Aplowskiej próbie analizowania relacji pomiędzy komunikacją a etyką jest to kolejna próba zwrócenia uwagi na rolę komunikacji językowej w kształtowaniu zachowań werbalnych poszczególnych jednostek, tym razem rozpatrywanej pod kątem relacji: komunikacja a wolność indywidualna. […] podjęty problem jest ważny, jeżeli jego rozwiązanie może przyczynić się przynajmniej w jakimś stopniu do uświadomienia poszczególnym użytkownikom języka kolejnych ograniczeń z tytułu ich uwikłania w społeczną praktykę komunikacji językowej; ponadto jest on wciąż aktualny (by nie powiedzieć — en vogue), wciąż bowiem filozofia języka utrzymuje wysoką pozycję pośród innych dziedzin refleksji filozoficznej.

 

Prof. dr hab. Barbara Kotowa — fragment recenzji wydawniczej.

Monografia autorstwa Agnieszki Jarzewicz pt. Wolność indywidualna w komunikacji werbalnej stanowi szczegółowe omówienie rezultatów wieloletnich badań komparatystycznych, jakie autorka przeprowadziła nad sposobami określenia zakresu wolności uczestnika komunikacji społecznej w zależności od sposobów filozoficznego konceptualizowania języka. […] Analizie i porównaniu poddane zostały wybrane przez autorkę następujące teorie języka […] — [1] teoria strukturalistyczna według Ferdinanda de Saussure’a, oparta na założeniach apriorycznego racjonalizmu, [2] teoria gramatyki generatywno-transformacyjnej autorstwa Noama Chomsky’ego, [3] neopragmatyczna teoria języka i komunikacji według Willarda van Ormana Quine’a oraz [4] Donalda Davidsona teoria nominalizmu lingwistycznego. […] Posłużenie się aparatem pojęciowym szkoły poznańskiej do badań nad wolnością indywidualną w komunikacji werbalnej wyznacza perspektywę teoretyczno-metodologiczną autorki w zakresie dokonywanej komparatystyki.

Prof. dr hab. Paweł Zeidler — fragment recenzji wydawniczej.

Kup książkę