Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe

Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe okładka
Autorzy: Dorota Angutek,
Artur Kinal,
Jerzy Leszkowicz-Baczyński,
Magdalena Pokrzyńska,
Agnieszka Urbaniak
Recenzent: dr hab. Jan Grad, prof. UAM
Opracowanie redakcyjne i korekta: Kamila Dominiak
Opracowanie graficzne okładki: Waldemar Kakareko
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
Cena: 49 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-70-7
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 427
© Copyright by Uniwersytet Zielonogórski and Contributors, Zielona Góra 2019
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2019
Publikacja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski oraz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przedstawiana praca jest pierwszym interdyscyplinarnym opracowaniem tematyki winiarskiej i bachicznej opartym na wiedzy szeroko pojętych nauk społecznych: antropologii kulturowej, socjologii i kulturoznawstwa, co stanowi o jej unikalnym w tym względzie charakterze. Autorami książki są pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego: socjologowie, antropolodzy kulturowi i kulturoznawcy; badacze należący do Zakładu Socjologii Teoretycznej (w którym narodził się pomysł napisania książki) oraz członkowie Zakładu Socjologii Stosowanej (należący jednocześnie do Pracowni Rewitalizacji Społecznej). Wyrażamy nadzieje, że kierowana do czytelników książka przyczyni się do lepszego poznania dziejów winiarstwa i winogrodnictwa oraz narosłych wokół nich wartości i warstwy symbolicznej, że zwróci uwagę na pomijane dotąd aspekty i uświadomi nieznane fakty z dziejów tej wielowiekowej tradycji.

Dorota Angutek

Niniejsza praca zawiera dwie cechy szczególne. Po pierwsze, mimo tytułu sugerującego koncentrację opisów na aspekcie lubuskim, jej odniesienia w wielu miejscach sięgają dalej i głębiej — zarówno w wymiarze przestrzennym, jak przedmiotowym, zakresowym i temporalnym. Po drugie, na kolejnych stronach książki przeplatają się dwa ujęcia: socjologiczne, odwołujące się do nurtu socjologii jakościowej, sięgającej do źródeł wytworzonych, które poddane zostały starannej rekonstrukcji i interpretacji, a także ujęcie antropologiczno-strukturalne i etnologiczne, poddające analizom sferę mitów, symboli i wartości związanych z winiarstwem, szczególnie kultu bachicznego. Owa dwoistość powoduje, że w książce współistnieją, uzupełniając się dobrze, względnie niezależne od siebie nurty opisowe i wyjaśniające.

Jerzy Leszkowicz-Baczyński

Jest to pierwsze w piśmiennictwie poświęconym zielonogórskiej tradycji winiarskiej tak szeroko zakrojone kompendium wiedzy. Podkreślić też należy, że dostarcza nowej i aktualnej wiedzy o lubuskim winiarstwie. Sądzę, że długo będzie ono służyć jako podstawowe źródło naukowych ustaleń w tym zakresie dla ewentualnych dalszych badań […]. Będzie tez wykorzystywane w edukacji regionalnej i jako „podręcznik” do uzyskiwania samowiedzy regionalnej mieszkańców Zielonej Góry i przyległego obszaru. Z tego choćby względu może liczyć na poczytność i zainteresowanie szerokiego kręgu czytelników, tym bardziej, że książka została zaopatrzona w fotografie wizualizujące i dokumentujące szereg dokonanych przez Autorów ustaleń […].

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Grada

„Spis treści”

„Streszczenie”

„Wstęp”

Kup książkę