Tradycje wytworzone rodzącej się ponowoczesności w Polsce / Dorota Angutek

Tradycje wytworzone rodzącej się ponowoczesności w Polsce / Dorota Angutek okładka
Autor: Dorota Angutek
Projekt okładki: Waldemar Kakareko
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2018
Cena: 42 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-42-4
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 320

 

Dorota Angutek — dr, kulturoznawca i etnolog. Specjalizuje się w zakresie antropologii historycznej, antropologii zmysłów, antropologii krajobrazu kulturowego, a ostatnio tradycji wytworzonych. Studia magisterskie z etnografii ukończyła w roku 1989 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1989–2000 była asystentem w Instytucie Kulturoznawstwa na UAM. Doktorat w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji w macierzystym instytucie uzyskała w roku 2001. W latach 2002–2017 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w charakterze antropologa kulturowego i kulturoznawcy. Od 2004 r. prowadzi szeroko zakrojone badania terenowe i muzealne na Krajnie i w Lubuskiem. Do ważniejszych prac autorki należą książkiMagiczne źródło filozofii greckiej (2003), Kulturowe wymiary krajobrazu (2013) oraz współredagowana z Beatą Frydryczak praca Krajobrazy. Antologia tekstów (2014).

 

Do najważniejszych zalet monografii zaliczam: (1) sporządzenie pierwszej w polskiej humanistyce dokumentacji źródłowej, z ilustracjami i zdjęciami,bopartej na przeprowadzonych badaniach empirycznych fenomenu tradycji wytworzonej; (2) przeprowadzenie analizy bazy empirycznej z wyodrębnieniem rodzajów tradycji wytworzonej; (3) skonfrontowanie rezultatów empirycznych z interdyscyplinarnym dorobkiem teoretycznym humanistyki i nauk społecznych z zamiarem objaśnienia i zrozumienia zachodzących procesów w kulturze ponowoczesnej; (4) wypracowanie autorskiej, oryginalnej charakterystyki pojęcia tradycji wytworzonej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Pałubickiej.

 

Tekst Doroty Angutek jest bardzo erudycyjny, dokumentuje dobre rozeznanie autorki zarówno w zakresie historii, jak i obecnego stanu wiedzy nad poruszaną problematyką. […] postrzegam [go] jako wartościowy, dotykający bardzo aktualnych praktyk społeczno-kulturowych, wskazujący na aparat pojęciowy, teorie i koncepcje […] jako niezwykle użyteczne narzędzia do wyjaśniania rozpoznawanego przez autorkę fenomenu.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jacka Schmidta, prof. UAM.

  

„Spis treści”

„Table of Contents”

„Wprowadzenie”
 

„Summary”
  

Kup książkę