Oblicza obcości / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)

Oblicza obcości / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.) okładka
Autor: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 35 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-69-1
Rozmiar: 156 mm x 235 mm
Liczba stron: 246

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z subkonta nr K00000567 (środki pozyskane z opłat wniesionych przez uczestników konferencji „Oblicza obcości w filozofii i literaturze”, Poznań 2016)

 

 

 

Kup książkę

Obce przestrzenie / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)

Obce przestrzenie / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.) okładka
Autor: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 30 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-69-1
Rozmiar: 156 mm x 235 mm
Liczba stron: 194

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z subkonta nr K00000567 (środki pozyskane z opłat wniesionych przez uczestników konferencji „Oblicza obcości w filozofii i literaturze”, Poznań 2016)

 

 

 

Kup książkę

Ciała obce / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)

Ciała obce / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.) okładka
Autor: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 30 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-69-1
Rozmiar: 156 mm x 235 mm
Liczba stron: 180

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z subkonta nr K00000567 (środki pozyskane z opłat wniesionych przez uczestników konferencji „Oblicza obcości w filozofii i literaturze”, Poznań 2016)

 

 

 

Kup książkę

Między erosem i agape / Mirosław Piechowiak

Mirosław Piechowiak okładka
Autor: Mirosław Piechowiak
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016
Cena: 38 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-73-8
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 208

Projekt okładki: Waldemar Kakareko

© by Oficyna Wydawnicza Epigram & Mirosław Piechowiak, Bydgoszcz 2016

© All right reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior
permission of the publishers: Oficyna Wydawnicza Epigram.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, odtwarzanie lub przetwarzanie fragmentów tej książki w mediach każdego rodzaju wymaga pisemnego zezwolenia Oficyny
Wydawniczej Epigram.

Mirosław Piechowiak, doktor filozofii, wykłada w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama piechowiak_fotoMickiewicza w Poznaniu. Obszary zainteresowań: filozofia starożytna, filozofia kultury, zwłaszcza kultury ponowoczesnej, antropologia filozoficzna, filozofia dialogu, psychologia ewolucyjna. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej.

Przedmiotem książki Między Erosem i Agape są relacje partnerskie człowieka, zwłaszcza te wynikające z potrzeb seksualnych i emocjonalnych. Poruszana problematyka oscyluje pod względem metodologicznym pomiędzy przyziemną sferą zmysłowości a subtelnym uczuciem miłości. Treściowy i metodyczny wachlarz prezentowanej tytułowej problematyki jest szeroki — autor nie stroni zarówno od ukazywania teorii opartych na anatomii czy fizjologii cielesnej, jak też sięga, z drugiej strony, po konteksty kulturowe czy wręcz po wątki religijne i transcendentne. Sporo miejsca zajmuje zagadnienie dialogu, dla autora — i słusznie — niezwykle ważnego determinanta stosunków międzyludzkich.

Z recenzji wydawniczej — prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski.

Wszyscy poruszają się w pewnego rodzaju miłosnych labiryntach, podążając krętymi korytarzami, których zakończenie jest niewiadomą. Wszyscy usiłują znaleźć jakieś wyjście z tego niesatysfakcjonującego stanu rzeczy i zrealizować cel, jakim jest zrozumienie fenomenu relacji partnerskich w płynnej rzeczywistości. Naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom wychodzi książka Między Erosem i Agape przygotowana przez Mirosława Piechowiaka.

Z recenzji wydawniczej — dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS.

 

 

 

Kup książkę

Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny / Krzysztof Pietrowicz

Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny okładka
Autor: Krzysztof Pietrowicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 45 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-69-1
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 312

 

 Książka dofinansowana przez Fundację Kazimierza Wielkiego.

fkw_pieczec

Krzysztof Pietrowicz – doktor socjologii, adiunkt i zastępca Pietrowiczdyrektora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do obszarów jego zainteresowań badawczych należą teoria i metodologia nauk społecznych, zagadnienia powiązane z inżynierią społeczną i socjologią praktyczną, analiza sieci społecznych oraz problematyka zakulisowych wymiarów życia społecznego. Publikował m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Kultura i Społeczeństwo” oraz „Polish Sociological Review”. Współautor pracyMaszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa (wspólnie z Łukaszem Afeltowiczem; 2013). Współredaktor tomu pt. Za kulisami. Szkice o władzy, interesach i bezpieczeństwie (wspólnie z Piotrem Stankiewiczem; 2012).

O tym, że rzeczywistość, która nas otacza ma charakter sieciowy, napisano już bardzo wiele. W publikacjach akademickich z zakresu socjologii, dyscyplin pokrewnych i nie tylko, jak i w tekstach publicystycznych teza ta funkcjonuje niczym komunał. […] Nie trzeba jednak przyglądać się zbyt dużej liczbie publikacji z tego zakresu, by dostrzec, że pojęcie sieci jest rozumiane w sposób bardzo różnorodny. Pojęcie sieci jest wszechobecne i zaczyna być stosowane do rozmaitych zjawisk. Zatem mamy ujęcia sieci nawiązujące (bądź bezpośrednio się odnoszące) zarówno do układów technologicznych, jak i stricte społecznych. W ramach ujęć okołosocjologicznych zdecydowanie dominuje ta druga perspektywa. Dla przytłaczającej większości badawczy społecznych pojęcie sieci odnosi się do relacji między różnego rodzaju aktorami […]. Niemniej, nawet gdy mowa jest wyłącznie o „sieciach społecznych”, to wewnętrzne zróżnicowanie jest na tyle duże, że mówienie o „teorii sieci społecznych” czy „podejściu sieciowym” w liczbie pojedynczej wydaje się poważnym nadużyciem pojęciowym. Daje bowiem złudzenie jedności, tymczasem najczęściej mamy do czynienia z radykalnie odmiennymi rozumieniami pojęcia ‘sieć’, odmiennymi metodologiami badania świata, wreszcie odmiennymi ontologiami (co znajduje swój wyraz już na poziomie fundamentalnych założeń poszczególnych koncepcji). Syntezy (wydawałoby się) wykluczających się nawzajem koncepcji i podejść mogą wprawdzie prowadzić do nowych, owocnych konceptualizacji, jednak — jak czytelnik będzie miał okazję sam się przekonać — tego typu eklektyzm w odniesieniu do rozmaitych koncepcji sieci jest niewskazany, grozi z jednej strony tym, że stracimy z oczu autentyczną wartość dodaną poszczególnych teorii i metodologii, z drugiej strony nie oferując szans na opracowanie całościowej teorii sieci jako takich.

(fragment Wprowadzenia)

 

 

 

Kup książkę

Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej / Michał Rydlewski

Rydlewski okładka
Autor: Michał Rydlewski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 45 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-69-1
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 312

MICHAŁ RYDLEWSKI — doktor filozofii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), magister etnologii (absolwent UMK w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego), członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, współredaktor (wraz z R. Wiśniewskim) zbioru artykułów pt. Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku. Autor 40 artykułów naukowych, publikowanych m.in. w „Etnografii Polskiej”, „Polskiej Sztuce Ludowej”, „Kontekstach”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Przeglądzie Filozoficznym – Nowa Seria”, „Filo-Sofiji”, „Ruchu Filozoficznym”. Interesuje się teorią i filozofią kultury, historią kultury oraz kulturą współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mediów. Mieszka we Wrocławiu.

Książka dotyczy ważnego zagadnienia rozmaitych determinacji decydujących o kształcie uzyskiwanej wiedzy naukowej i filozoficznej. Podstawową tezę książki można by zrekonstruować następująco: struktura i organizacja percepcji wzrokowej, pojmowanej jako źródło danych zmysłowych, a zwłaszcza jako budulec wiedzy naukowej i filozoficznej, nie ma innych obiektywnych podstaw poza obiektywnością dekretowaną kulturowo.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja P. Kowalskiego.

 

Cele pracy wskazane przez Autora są bardzo ambitne i doniosłe filozoficznie, wymagają nieustannego namysłu filozoficznego. Problematyka filozoficzna dotycząca postrzegania i percepcji do łatwych nie należy, stąd podjęcie jej oceniam bardzo wysoko. Doniosłość rozważań Autora upatruję przede wszystkim w zamiarze pogłębienia rozumienia specyfiki ludzkiego poznania, przede wszystkim naszego postrzegania. Cenię sobie upominanie się o uwzględnienie w studiach nad procesem konstytucji ludzkiej wiedzy funkcji wspólnoty, pod postacią kultury. Uznanie moje budzi też sprzeciw wobec różnych postaci, modnego dziś i wpływowego w kręgach intelektualistów, ale bardzo upraszczającego stanowiska, w ramach którego zjawiska kulturowe objaśnia się mechanizmami biologicznymi.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Pałubickiej.

 

 

 

Kup książkę

Kazimierz Twardowski we Lwowie. O wielkim myślicielu, nauczycielu i obywatelu / Anna Brożek

Anna Brożek okładka
Autor: Anna Brożek
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2015
Cena: 42 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-61-5
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 256

Książka przygotowana w ramach projektu 11H 11 004280 Filozofia polska XIX i XX wieku (moduł badawczy 1.1. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
MNiSW) realizowanego w latach 2012–2015.

nprh

     
 
 
 
 

Anna Brożek (ur. 1980) – filozof, pianistka, teoretyk muzyki; profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; autorka lub współautorka
kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu filozofii i jej historii oraz nauk o muzyce.

Wielkość Kazimierza Twardowskiego należy rozpatrywać w dwóch wymiarach: globalnym i lokalnym. Wymiar globalny — to jego trwałe miejsce w dziejach filozofii
światowej, jako ucznia Franza Brentana i jednego z twórców dwudziestowiecznej filozofii naukowej. Wymiar lokalny — to jego rola w kulturze i filozofii
polskiej.

Niniejsza książka zarysowuje ów wymiar globalny, ale w większej części poświęcona jest pewnym elementom lokalnego wymiaru wielkości Twardowskiego. Książka
podzielona jest na trzy części: „Myśliciel”, „Nauczyciel” i „Obywatel”, które wskazują zarazem na trzy główne role, jakie Twardowski odegrał w kulturze
polskiej: był bowiem zarazem oryginalnym myślicielem, charyzmatycznym nauczycielem i wzorowym obywatelem. W każdej części znajduje się rekonstrukcja tego,
jak sam Twardowski daną rolę wypełniał — oraz tego, co twierdził o jej dobrym wypełnianiu (ze „Wstępu”).

 

 

 

Kup książkę

Filozofia wileńska XIX i XX wieku / Jacek Juliusz Jadacki

Jacek Juliusz Jadacki okładka
Autor: Jacek Juliusz Jadacki
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2015
Cena: 48 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-61-5
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 376

Książka przygotowana w ramach projektu 11H 11 004280 Filozofia polska XIX i XX wieku (moduł badawczy 1.1. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
MNiSW) realizowanego w latach 2012–2015.

nprh

     
 
 
 
 

Jacek Juliusz Jadacki — profesor tytularny, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego — jest autorem m.in. następujących książek:Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii (1985), O rozumieniu. Z filozoficznych podstaw semiotyki (1989),Sławni Wilnianie. Filozofowie (1994), Metafizyka i semiotyka. Studia prototeoretyczne (1996),Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej (1998), Aksjologia i semiotyka. Analizy i polemiki (2003),Polish analytical philosophy. Studies on its heritage (2009), Metodologia i semiotyka. Idee — metody — problemy (2010), Being and duty. The contribution o f 20th-century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms (2013), Filozofia polska XIX i XX wieku. T.
I-II (2015) i Polish philosophy of 19th ad 20th centuries. Heritage Studies (2016).

Są cztery miasta, bez których nie byłoby filozofii polskiej: Kraków, Wilno, Lwów i Warszawa. We Lwowie i Warszawie powstała filozoficzna Szkoła
Lwowsko-Warszawska: szkoła, która jest wizytówką naszej XX-wiecznej filozofii — i jeśli ktoś za granicą mówi „filozofia polska”, to ma na myśli właśnie
Szkołę Lwowsko-Warszawską.

Ale nie byłoby tej szkoły, gdyby nie wielowiekowa robota przygotowawcza — najpierw, począwszy od XIV wieku, w Krakowie, a dwa wieki później — w Wilnie.

Ośrodek wileński miał przy tym tak wyraźną »osobowość naukową« — zwłaszcza w XIX i XX wieku — że usprawiedliwione jest wyodrębnienie go z ogólnego nurtu
badań filozoficznych, prowadzonych w Rzeczypospolitej, i nadanie mu »specjalnego statusu« filozofii wileńskiej.

Niniejszy tom jest kolejnym przyczynkiem do opisania jego »osobowości«.

 

 

 

Kup książkę

Obywatelskość 2.0. Zaangażowane narracje o obywatelskości młodych mieszkańców Litwy i Polski / Zbiór rozpraw pod redakcją Marceliny Jakimowicz i Mateusza Sikory

Okladka_obywatelskosc_2_0_Ia

Pilietiškumas 2.0. So cialiai angažuoti pasakojimai apie jaunų Lietuvos ir Lenkijos piliečių pilietiškumą / Darbų rinkinys. Redagavo Marcelina Jakimowicz ir Mateusz Sikora

Autor: Zbiór rozpraw pod redakcją Marceliny Jakimowicz i Mateusza Sikory
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: rozpowszechnianie bezpłatne
PDF: tak
ISBN: 978-83-61231-49-3
Rozmiar: 140 mm x 220 mm
Liczba stron: 186

Publikacja jest rezultatem projektu finansowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej — Obywatelskość 2.0
Publikacja współfinansowana przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

forum

 

Nieformalne nauczanie w edukacji międzykulturowej w szkołach ponadgimnazjalnych. Konteksty i działania / Zbiór rozpraw pod redakcją Agnieszki Wieszaczewskiej

okladka_nieformalne_nauczanie
Autor: Zbiór rozpraw pod redakcją Agnieszki Wieszaczewskiej
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
Cena: rozpowszechnianie bezpłatne
PDF: tak
ISBN: 978-83-61231-53-0
Rozmiar: 200 mm x 180 mm
Liczba stron: 172

Projekt „Wrocławskie ścieżki tolerancji” jest finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy nr 100/UD/SKILLS/2014 o wykorzystanie nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Agnieszka Wieszaczewska

Wstęp

Projekt Wrocławskie ścieżki tolerancji realizowany był w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z
Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia w okresie od stycznia do września 2015 roku dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Uczestnicy projektu — uczniowie wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych — mieli za zadanie eksplorować przestrzeń Wrocławia w
kontekście jego wielokulturowości, a na podstawie swoich dociekań — stworzyć własne ścieżki, które mogą zostać wykorzystane do spacerów badawczych,
uwrażliwiających uczestników na różnorodność kulturową, którą można odnaleźć we Wrocławiu. Zależało nam, aby uczniowie wcielili się w pewnym sensie w role
badaczy przestrzeni miejskiej, co związane było także z indywidualnym wyborem własnego tematu, metod badawczych, osób i miejsc, które zostały poddane
dociekaniu. Sam termin wielokulturowość może być interpretowany poprzez różne perspektywy. To, jak będzie prowadzony namysł nad
wielokulturowością każdej przestrzeni jest również determinowane tym, w jakim dyskursie będzie on prowadzony. Inaczej będzie ją rozumieć antropologia,
socjologia czy pedagogika, zupełnie inaczej będą o niej mówić specjaliści od marketingu, nauczyciele czy animatorzy społeczni. Marta Peisert proponuje
ogląd fenomenu wielokulturowości Wrocławia w trzech aspektach. Pierwsza łączy się z przekonaniem, że

[…] współcześnie każde rozwinięte cywilizacyjnie społeczeństwo jest na swój sposób wielokulturową hybrydą, ponieważ w jego języku, obyczajach, wierzeniach,
systemie aksjologicznym czy przestrzeni publicznej istnieją złoża, warstwy nakładających się elementów, które pochodzą z różnych epok historycznych lub
zostały zapożyczone od innych nacji, ich kultury czy religii.[1]

Co więcej, autorka słusznie zauważa, że oprócz tradycyjnych wyznaczników wielokulturowości ludzkich zbiorowości (religia, narodowość, język etc.),
istnieje ich o wiele więcej. Wszak

[…] w obrębie współczesnych społeczeństw można na przykład wydzielić społeczności mieszkające w zamożnych dzielnicach i blokowiskach, ludzi wykształconych
i bez wykształcenia, nastawionych na odbiór kultury wysokiej i tych preferujących kulturę popularną. Można też przeprowadzić dychotomię na liberałów i
tradycjonalistów w kwestii rodziny, związków partnerskich, na ludzi młodych i starych […] — kryteriów tych podziałów […] jest o wiele więcej[2].

Kwestię wyznaczania granic pomiędzy wszystkimi wymienionymi grupami pozostawimy na boku, w kontekście niniejszego artykułu nie jest to bowiem kwestia
istotna.

Drugim aspektem związanym ze współczesnym myśleniem o wielokulturowości jest pojmowanie jej jako funkcjonowanie na danym obszarze więcej niż jednej grupy
etnicznej. Może to być region (zwłaszcza przygraniczny), jak również całe państwa. W ramach tak rozumianej wielokulturowości wypracowano wiele modeli
współistnienia wielu różniących się między sobą społeczności, które zapewniać miały zgodną koegzystencję. Szczególnym przypadkiem są tu np. USA, gdzie
wypracowano różne koncepcje współistnienia wielu grup w ramach jednego organizmu państwowego[3]. Ostatnim ramą interpretacyjną dla pojęcia wielokulturowości, którą wymienia Maria Peisert, jest rozumienie jej poprzez markę, promocję lub pewnego
rodzaju zabiegi, wokół których skonsolidować ma się tożsamość jakiejś grupy społecznej, w tym: mieszkańców miasta.

Wrocławskie ścieżki tolerancji
były projektem popularyzującym naukę, uczniowie uczestniczyli w warsztatach, które przybliżyły im metody i perspektywę wykorzystywaną w antropologii
kulturowej. Poznali więc wywiad jakościowy, mapowanie kultury a także to, w jaki sposób fotografia może być wykorzystana w badaniach społecznych. Były to
oczywiście jedynie wybrane metody, które w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów mogą być wzbogacane o kolejne strategie i perspektywy, oferowane
przez współczesną humanistykę i nauki społeczne.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Państwa inspiracją do wykorzystania nieformalnych metod edukacyjnych w nauczaniu treści związanych z
edukacją wielokulturową, edukacją regionalną, historią, wiedzą o kulturze i innych. Artykuły, które weszły w jej skład, zostały uporządkowane w dwóch
kategoriach. Jedna z nich to przede wszystkim inspiracje, pewnego rodzaju konteksty, które tworzą ramę do planowania zajęć. Druga kategoria przedstawia
narzędzia i metody, które mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w edukacji wielokulturowej. Publikacja rozpoczyna się artykułem Kamili Kamińskiej, która
wprowadza Czytelnika w tematykę edukacji wielokulturowej oraz proponuje działania edukacyjne z uczniami, które opierają się na postaciach istotnych dla
historii Wrocławia. Monika Szeffler i Mateusz Dawiec skupili się na opisie konkretnego projektu, który został zrealizowany i miał sprzyjać kształtowaniu
postaw tolerancji wśród uczniów. Magdalena Pietrewicz przedstawiła działania oparte na antropologii performatywnej, a Mateusz Sikora przybliżył zalety,
jakie oferuje realizacja młodzieżowych projektów pozaformalnych w edukacji.

Druga część publikacji poświęcona jest metodom, które mogą zostać wykorzystane w edukacji wielokulturowej. Celina Strzelecka zaprezentowała możliwości
wykorzystania w edukacji gier fabularnych, a konkretnie LARP-ów (ang. live action role-playing). Paulina Galanciak skupiła się na fotografii jako
perspektywie, poprzez którą można z powodzeniem eksplorować wielokulturowość Wrocławia, oraz zaproponowała autorski cykl zajęć edukacyjnych. Wykorzystanie
map w prezentacji zebranych materiałów przedstawiła Agnieszka Lisowska, a Zuzanna Lelek zaprezentowała możliwości, jakie oferują nauczycielom nowoczesne
technologie. Artykuł Agnieszki Bułacik ukazuje w jaki sposób street art może stać się inspiracją do nauczania o różnorodności zauważalnej
w każdym mieście. Ostatni tekst, autorstwa Anny Chmiel, proponuje wykorzystanie kulinariów do uwrażliwienia uczniów na kulturowe zróżnicowanie miejskich
przestrzeni.

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym projekt Wrocławskie ścieżki tolerancji mógł zostać zrealizowany, w szczególności
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.[1]
M. Peisert, Wielokulturowość Wrocławia, [w:] Tożsamość na styku kultur: zbiór studiów, I. Masojć, H. Sokołowskan (red.), Wydawnictwo
„Edukologija”, Wilno 2011, t. 2, s. 97.

[2]
Ibidem

[3]
Por. np. A. Szahaj, E pluralis unum, Universitas, Kraków 2004.

 

Pobierz książkę za darmo (PDF)