Skończoność egzystencjalna. Studium nad filozofią Paula Ricoeura / Jarosław Jakubowski

Skończoność egzystencjalna. Studium nad filozofią Paula Ricoeura / Jarosław Jakubowski okładka
Autor: Jarosław Jakubowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2017
Cena: 70 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-10-3
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 496

Jarosław Jakubowski (ur. 1967), pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Stypendysta rządu francuskiego (1992–1993). Uzyskał Diplôme d’études approfondies (DEA) w Université de Paris XII (1993). Przetłumaczył na język polski drugi tomTemps et récit Ricoeura (Czas i opowieść, t. 2, Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008). Zajmuje się przede wszystkim francuskojęzyczną fenomenologią egzystencjalną.

Książka Jarosława Jakubowskiego jest pierwszą tak obszerną, wnikliwą i szczegółową monografią filozofii skończoności, budowanej przez Paula Ricoeura. Autor nie podejmuje w niej jedynie historyczno-filozoficznego trudu rekonstrukcji myśli badanego filozofa, podjętej z perspektywy najważniejszej kategorii ontologicznej (skończoność egzystencjalna), lecz włącza się twórczo do dyskusji stricte filozoficznej — zarówno z samym Ricoeurem, jak też z innymi filozofami, broniącymi alternatywnych modeli egzystencjalnej skończoności (zwłaszcza z Martinem Heideggerem). W wyniku takiego zabiegu interpretacyjnego nie tylko otrzymujemy monografię określonego problemu, rozważanego przez jednego z najważniejszych filozofów XX w., lecz także doniosłą egzystencjalnie pracę z zakresu ontologii bytu ludzkiego.

Prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński

Książka Jarosława Jakubowskiego, Skończoność egzystencjalna. Studium nad filozofią Paula Ricoeura, jest fascynującą próbą, z jednej strony, zapełnienia luki w badaniach nad filozoficznym dorobkiem autora La Métaphore vive (1975) i La Mémoire, l’histoire, l’oubli (2000), jednocześnie będąc, z drugiej strony, autorskim rozważaniem tytułowej problematyki skończoności egzystencjalnej, poszukującym wsparcia w medytacjach Ricoeura. […] W aspekcie drugim — autorskiej (lecz z przewodnikiem) medytacji filozoficznej nad skończonością egzystencji — warto podkreślić przede wszystkim najwyższej próby samoświadomość metodologiczną autora, a także zwrócić uwagę czytelnika na znaczenie jego dociekań dla postawienia zagadnienia wolności. Analityczny styl pisarski autora stopniowo, w szczególności w partiach podsumowujących, przybiera charakter dyskretnie obecnego stylu lirycznego, w którym troska o siebie wyraża się w przekonaniu o niezbędności afirmacji mnie samego, przychodzących w narracjach opowiadanych o mnie przez innych. Analityka skończoności przekształca się w oczekiwanie.

Dr hab. Maciej Bugajewski, prof. UAM

 

 
Zobacz spis treści
 

 
Zobacz „Wstęp”
 

 

 
Download „Table of Contents”
 

 
Download „Summary”
 

Kup książkę

Buddyzm Diamentowej Drogi w Polsce. Narracje o początkach / Malwina Krajewska

Buddyzm Diamentowej Drogi w Polsce. Narracje o początkach / Malwina Krajewska okładka
Autor: Malwina Krajewska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka klejona ze skrzydełkami
Rok wydania: 2016
Cena: 30 zł
PDF: tak
ISBN: 978-83-61231-02-8
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 210

Publikacja dofinansowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Malwina Krajewska — doktorantka w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się socjologią religii, kultury, pamięci i zmian społecznych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół buddyzmu tybetańskiego eksplorując jego przejawy zarówno w Europie jak i w Azji. Jest laureatką nagrody głównej w konkursie na najlepszy socjologiczny foto-esej zorganizowanym przez „Przegląd Socjologii Jakościowej” oraz autorką artykułów opublikowanych m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”.

Autorka w sposób kompetentny i jasny wyjaśnia zagadnienia dotyczące buddyzmu w taki sposób, że może zostać zrozumiana i zainteresować czytelnika, dla którego jest to temat nieznany. Z kolei wnosi dużo cennych, niepublikowanych wcześniej informacji tak, że będzie ciekawa także dla osoby obeznanej w tematyce buddyjskiej. […] historia nabiera żywego, osobistego charakteru i zamienia się w fascynującą opowieść o dziejach pewnej społecznej i duchowej inicjatywy. Można zaobserwować, w jaki sposób Diamentowa Droga zdobywa swoich zwolenników, angażuje ich emocjonalnie, zmienia ich życie i osobowość, tworzy pewne autentyczne, choć niezwykłe na naszym gruncie społeczno-kulturowym zbiorowe doświadczenie.

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Relatywnie krótki okres obecności buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce był czasem intensywnych transformacji, które udało się w książce dobrze ukazać. […] Tym samym praca posiada kilka wymiarów, które czynią ją atrakcyjną dla wielu potencjalnych czytelników. Z pewnością będą to praktykujący buddyści oraz ci, którzy z buddyzmem sympatyzują lub chcą go bliżej poznać, ale patrząc w szerszej perspektywie jest to atrakcyjne studium z zakresu socjologii religii (lub jeśli ktoś woli duchowości), ponadto jest to praca z obszaru studiów biograficznych i co najważniejsze interesująca propozycja badania indywidualnej i społecznej pamięci, jej roli w tworzeniu narracji, poczucia wspólnej historii i przynależności.

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

„Zarówno w pamięci indywidualnej, jak i społecznej początki buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce przedstawiane są na wyraźnym tle ówczesnej rzeczywistości tzw. realnego socjalizmu. Często we wspomnieniach dominuje narracja pustki. Nie chodzi tu o wymiar filozoficzny, lecz rzeczywisty. Warunki kształtujące ówczesne życie codzienne były trudne. Jak relacjonują świadkowie, oprócz problemów z dostępem do wielu dóbr, brakowało również wolności i swobody. W przeanalizowanych wspomnieniach buddyzm jawił się jako alternatywa dla otaczającej, szarej rzeczywistości.”

Fragment książki

 

 
Zobacz spis treści
 

 
Zobacz „Wstęp”
 

 

 
Download „Table of Contents”
 

 
Download „Summary”
 

Kup książkę

Kultury obcości / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)

Kultury obcości / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.) okładka
Autor: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 35 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-06-6
Rozmiar: 156 mm x 235 mm
Liczba stron: 196

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej oraz z subkonta nr K00000567 (środki pozyskane z opłat wniesionych przez uczestników konferencji „Oblicza obcości w filozofii i literaturze”, Poznań 2016).

 

 
Zobacz spis treści
 

 
Zobacz „Wstęp”
 

Kup książkę

Pytanie o jedność nauki. Studium metodologiczno-filozoficzne / Marek Sikora

Pytanie o jedność nauki. Studium metodologiczno-filozoficzne / Marek Sikora okładka
Autor: Marek Sikora
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016
Cena: 40 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-97-4
Rozmiar: 155 mm x 226 mm
Liczba stron: 240

Publikacja dofinansowana przez Politechnikę Wrocławską.

  

Dr hab. Marek Sikora, prof. Politechniki Wrocławskiej — zajmuje się głównie epistemologią, filozofią nauki, metodologią nauk empirycznych oraz studiami nad nauką i techniką. Jest autorem trzech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem i współredaktorem kilkunastu tomów zbiorowych z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Publikuje w wielu polskich i zagranicznych czasopismach, m.in. wpisanych na Listę Filadelfijską.

Książka wypełnia lukę w polskiej filozofii nauki. Dotychczas brakowało tego typu prac. Stanowi ona kompendium informacji z zakresu sporów toczonych współcześnie przez filozofów nauki. A spory i dyskusje przedstawiane w
recenzowanej pracy dotyczą istotnych problemów związanych z pojmowaniem świata i sensem działalności poznawczej człowieka, statusem ontologicznym faktów naukowych, roli teorii i eksperymentów w badaniach oraz funkcji prawdy jako wartości jednoczących różnorodne badania. Język pracy jest ładny i zrozumiały, nawet dla niespecjalisty. Praca może funkcjonować jako podręcznik dla studentów filozofii.

Prof. Tadeusz Buksiński

Praca […] Pytanie o jedność nauki. Studium metodologiczno-filozoficzne jest istotnym głosem we współczesnej filozofii nauki. Autor bierze pod uwagę w swoich analizach ciągle jeszcze niedocenianą w polskim środowisku filozoficznym perspektywę nowego eksperymentalizmu, tj. orientację kształtowaną przez stanowisko Iana Hackinga oraz autorów reagujących na diagnozy autora Representing and Intervening. Jednocześnie Autor otwiera swoimi propozycjami teoretycznymi debatę o relacji nauka-technika oraz zagadnienie jedności nauki w perspektywie sporu realizm-antyrealizm.

Dr hab. Krzysztof Szlachcic

 

 

 

Kup książkę

Stanisław Leśniewski: geniusz logiki / Jacek Jadacki

Stanisław Leśniewski: geniusz logiki / Jacek Jadacki okładka
Autor: Jacek Jadacki
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016
Cena: 60 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-93-6
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 384

Książka dofinansowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture (program Pomost)

  

Jednym z najgenialniejszych umysłów, jakie Polska wydała, był Stanisław Leśniewski.

Jan Łukasiewicz

  

Na podstawie długiego doświadczenia twierdzę, że Stanisław Leśniewski był to człowiek genialny: jedyny człowiek genialny, z którym los pozwolił mi się zetknąć w obcowaniu ongi niemal codziennym.

Tadeusz Kotarbiński

  

Przytoczone […] opinie Jana Łukasiewicza i Tadeusza Kotarbińskiego nie pozostawiają wątpliwości: Stanisław Leśniewski był wyjątkowym zjawiskiem w kulturze polskiej. W 2015 roku wydałem w dwóch tomach jego Pisma zebrane (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper). Przyszedł czas, aby przedstawić koleje jego życia i osobowość, znaną dotąd głównie z „garści wspomnień” kilku osób, które się z nim zetknęły — z Kotarbińskim na czele.

Ze „Wstępu” Jacka Jadackiego.

 

 

Kup książkę

Oblicza obcości / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)

Oblicza obcości / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.) okładka
Autor: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 35 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-69-1
Rozmiar: 156 mm x 235 mm
Liczba stron: 246

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z subkonta nr K00000567 (środki pozyskane z opłat wniesionych przez uczestników konferencji „Oblicza obcości w filozofii i literaturze”, Poznań 2016)

 

 

 

Kup książkę

Obce przestrzenie / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)

Obce przestrzenie / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.) okładka
Autor: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 30 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-69-1
Rozmiar: 156 mm x 235 mm
Liczba stron: 194

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z subkonta nr K00000567 (środki pozyskane z opłat wniesionych przez uczestników konferencji „Oblicza obcości w filozofii i literaturze”, Poznań 2016)

 

 

 

Kup książkę

Ciała obce / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)

Ciała obce / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.) okładka
Autor: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 30 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-69-1
Rozmiar: 156 mm x 235 mm
Liczba stron: 180

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z subkonta nr K00000567 (środki pozyskane z opłat wniesionych przez uczestników konferencji „Oblicza obcości w filozofii i literaturze”, Poznań 2016)

 

 

 

Kup książkę

Między erosem i agape / Mirosław Piechowiak

Mirosław Piechowiak okładka
Autor: Mirosław Piechowiak
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016
Cena: 38 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-73-8
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 208

Projekt okładki: Waldemar Kakareko

© by Oficyna Wydawnicza Epigram & Mirosław Piechowiak, Bydgoszcz 2016

© All right reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior
permission of the publishers: Oficyna Wydawnicza Epigram.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, odtwarzanie lub przetwarzanie fragmentów tej książki w mediach każdego rodzaju wymaga pisemnego zezwolenia Oficyny
Wydawniczej Epigram.

Mirosław Piechowiak, doktor filozofii, wykłada w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama piechowiak_fotoMickiewicza w Poznaniu. Obszary zainteresowań: filozofia starożytna, filozofia kultury, zwłaszcza kultury ponowoczesnej, antropologia filozoficzna, filozofia dialogu, psychologia ewolucyjna. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej.

Przedmiotem książki Między Erosem i Agape są relacje partnerskie człowieka, zwłaszcza te wynikające z potrzeb seksualnych i emocjonalnych. Poruszana problematyka oscyluje pod względem metodologicznym pomiędzy przyziemną sferą zmysłowości a subtelnym uczuciem miłości. Treściowy i metodyczny wachlarz prezentowanej tytułowej problematyki jest szeroki — autor nie stroni zarówno od ukazywania teorii opartych na anatomii czy fizjologii cielesnej, jak też sięga, z drugiej strony, po konteksty kulturowe czy wręcz po wątki religijne i transcendentne. Sporo miejsca zajmuje zagadnienie dialogu, dla autora — i słusznie — niezwykle ważnego determinanta stosunków międzyludzkich.

Z recenzji wydawniczej — prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski.

Wszyscy poruszają się w pewnego rodzaju miłosnych labiryntach, podążając krętymi korytarzami, których zakończenie jest niewiadomą. Wszyscy usiłują znaleźć jakieś wyjście z tego niesatysfakcjonującego stanu rzeczy i zrealizować cel, jakim jest zrozumienie fenomenu relacji partnerskich w płynnej rzeczywistości. Naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom wychodzi książka Między Erosem i Agape przygotowana przez Mirosława Piechowiaka.

Z recenzji wydawniczej — dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS.

 

 

 

Kup książkę

Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny / Krzysztof Pietrowicz

Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny okładka
Autor: Krzysztof Pietrowicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 45 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-69-1
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 312

 

 Książka dofinansowana przez Fundację Kazimierza Wielkiego.

fkw_pieczec

Krzysztof Pietrowicz – doktor socjologii, adiunkt i zastępca Pietrowiczdyrektora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do obszarów jego zainteresowań badawczych należą teoria i metodologia nauk społecznych, zagadnienia powiązane z inżynierią społeczną i socjologią praktyczną, analiza sieci społecznych oraz problematyka zakulisowych wymiarów życia społecznego. Publikował m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Kultura i Społeczeństwo” oraz „Polish Sociological Review”. Współautor pracyMaszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa (wspólnie z Łukaszem Afeltowiczem; 2013). Współredaktor tomu pt. Za kulisami. Szkice o władzy, interesach i bezpieczeństwie (wspólnie z Piotrem Stankiewiczem; 2012).

O tym, że rzeczywistość, która nas otacza ma charakter sieciowy, napisano już bardzo wiele. W publikacjach akademickich z zakresu socjologii, dyscyplin pokrewnych i nie tylko, jak i w tekstach publicystycznych teza ta funkcjonuje niczym komunał. […] Nie trzeba jednak przyglądać się zbyt dużej liczbie publikacji z tego zakresu, by dostrzec, że pojęcie sieci jest rozumiane w sposób bardzo różnorodny. Pojęcie sieci jest wszechobecne i zaczyna być stosowane do rozmaitych zjawisk. Zatem mamy ujęcia sieci nawiązujące (bądź bezpośrednio się odnoszące) zarówno do układów technologicznych, jak i stricte społecznych. W ramach ujęć okołosocjologicznych zdecydowanie dominuje ta druga perspektywa. Dla przytłaczającej większości badawczy społecznych pojęcie sieci odnosi się do relacji między różnego rodzaju aktorami […]. Niemniej, nawet gdy mowa jest wyłącznie o „sieciach społecznych”, to wewnętrzne zróżnicowanie jest na tyle duże, że mówienie o „teorii sieci społecznych” czy „podejściu sieciowym” w liczbie pojedynczej wydaje się poważnym nadużyciem pojęciowym. Daje bowiem złudzenie jedności, tymczasem najczęściej mamy do czynienia z radykalnie odmiennymi rozumieniami pojęcia ‘sieć’, odmiennymi metodologiami badania świata, wreszcie odmiennymi ontologiami (co znajduje swój wyraz już na poziomie fundamentalnych założeń poszczególnych koncepcji). Syntezy (wydawałoby się) wykluczających się nawzajem koncepcji i podejść mogą wprawdzie prowadzić do nowych, owocnych konceptualizacji, jednak — jak czytelnik będzie miał okazję sam się przekonać — tego typu eklektyzm w odniesieniu do rozmaitych koncepcji sieci jest niewskazany, grozi z jednej strony tym, że stracimy z oczu autentyczną wartość dodaną poszczególnych teorii i metodologii, z drugiej strony nie oferując szans na opracowanie całościowej teorii sieci jako takich.

(fragment Wprowadzenia)

 

 

 

Kup książkę