Człowiek energetyczny / Tadeusz Buksiński

Człowiek energetyczny / Tadeusz Buksiński okładka
Autor: Tadeusz Buksiński
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda klejona
Rok wydania: 2024
Cena: 60,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-23-3
Rozmiar: 137 mm x 220 m
Liczba stron: 260
© by Tadeusz Buksiński, Poznań, Poland 2024.
All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Tadeusz Buksiński, ur. 11 grudnia 1942 r., ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1973 obronił na UW pracę doktorską pt.: „Problem poznania w amerykańskiej filozofii i historiografii XX wieku”. Od roku 1993 profesor tytularny.
Stypendysta międzynarodowych fundacji: Alexander von Humboldt Stiftung, Oxford Hospitality Scheme, The Council of Research in Values and Philosophy.

Założyciel i redaktor Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM. W latach 1987–2001 Kierownik Zakładu Filozofii Humanistyki Instytutu Filozofii UAM; w latach 1988–1996 zastępca dyrektora Instytutu Filozofii UAM ds. naukowych. W okresie 1999–2012 dyrektor Instytutu Filozofii UAM.
Autor ponad 150 książek i artykułów, opublikowanych w kraju i za granicą. Specjalizujący się w metodologii nauk społecznych, filozofii polityki oraz w etyce i antropologii filozoficznej. Najważniejsze książki: Moderność (2001); Współczesne filozofie polityki (2006); Etyka ewangeliczna (2012); Aksjologia i etyka polityki (2018); Prawdy w polityce (2018); Metafizyka energetyczna ewangelii (2021); Człowiek energetyczny (2024).

Książka poświęcona jest istotnościowej strukturze człowieka. W pierwszej części scharakteryzowano dwanaście koncepcji człowieka, pod kątem struktur istotnościowych. Wyróżniono koncepcje monistyczne, dualistyczne, tertialistyczne i quartalistyczne (czterowymiarowe) oraz ich odmiany.
W drugiej części książki autor dokonał próby przedstawienia swojego stanowiska w kwestii struktur esencjalnych człowieka. Zaprezentował metafizykę energetyczną rzeczywistości. Człowiek jest w niej pojmowany jako istota energetyczna. W jego skład wchodzą energie fluidalne, spetryfikowane, sterownicze i koordynujące. Struktury istotnościowe, których jest wiele w człowieku, różnią się między sobą rodzajem energii fluidalnych i spetryfikowanych (cielesnych). W książce wymieniono i omówiono siedem struktur: fizyczną, biologiczną (witalną), psychiczną, mentalną, noetyczną (deontologiczno-aksjologiczną), mistyczną i mesjańską. Scharakteryzowano też siedem części składowych, czyli siedem rodzajów władz układu sterowniczego człowieka. Ja i jaźń zostały potraktowane jako superwładze człowieka.
Autor nie polemizuje wprost z interpretacjami człowieka, które wskazują na jednowymiarowość lub nijakość życia współczesnych ludzi i krytykują takie życie. Książka bowiem traktuje problem wielowymiarowości istotnościowych struktur na poziomie ontologicznym. Autor stara się wykazać, że — niezależnie od sposobu życia i zachowań poszczególnych jednostek i całych społeczeństw — człowiek konstytuowany jest przez wiele struktur istotnościowych, chociaż nie każdy w pełni je sobie uświadamia i realizuje w trakcie życia. Im struktury są głębsze, tym wymagają większego wysiłku w celu ich uświadomienia i realizacji. Bez tego wysiłku tkwią w ludziach jako potencje lub ujawniają się w sposób chaotyczny.

Spis treści

Kup książkę

SYGNATURA / Marek Kazimierz Siwiec

SYGNATURA / Marek Kazimierz Siwiec okładka
Autor: Marek Kazimierz Siwiec
Redakcja: Hanna Strychalska
Maciej Krzyżan
Opracowanie graficzne i projekt okładki: Grzegorz A. Dominiak
Fotografia na okładce: Na okładce wykorzystano reprodukcję obrazu Wojciecha Pietkiewicza pt. „Feniks”.
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2023
Cena: 35 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-27-1
Rozmiar: 145 mm x 215 mm
Liczba stron: 108
© Copyright by Kazimierz Marek Siwiec, Bydgoszcz 2023.
All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Marek Kazimierz Siwiec (ur. 3 marca roku 1950 w Kętrzynie) poeta, filozof, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książek poetyckich i filozoficznych oraz kilkudziesięciu rozpraw i szkiców z estetyki i krytyki artystycznej. W stanie wojennym działał w podziemnej „Solidarności”. W latach 1987–1988 przebywał w Londynie, gdzie pracował na budowie.
Fot. H. Strychalska

Opublikował książki poetyckie: Odwrócone lustro (1979), Twój świt ucieka nad ranem (1984), Kostka (1990), Żyłka (2011), Kto (2013), Blask (2018), Przebłysk, wiersze londyńskie (2019), Okno pogody (2020), Przyjaźń (2021). Wiele jego wierszy ukazało się w pismach literackich, m.in. „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy Poetów — Kwartalniku”, „Frazie”, „Toposie”, „Twórczości”, w antologiach, a także było prezentowanych w radiu i telewizji.

Ważne miejsce w jego dorobku zajmują prace filozoficzne: Od Platona do Beardsleya. Drogi estetycznej metakrytyki (2005); Los, zło, tajemnica. Ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza (2005); Źródło i tajemnica, ku metafizyce twórczości (2022). Współredagował książki: Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa (2010) oraz Poznawanie Kazimierza Hoffmana. Filozoficzno-kulturowe źródła i konteksty (2011). Redagował i współredagował pięć monograficznych tomów „Filo-Sofiji” o twórczym źródle.

Krzysztof Derdowski poświęcił jego twórczości poetyckiej a także filozoficznej, zwłaszcza w odniesieniu do problemu wolności, książkę Kto w wielkiej gonitwie życia… Rzecz o poezji Marka Kazimierza Siwca (2015). Marek K. Siwiec otrzymał Nagrodę im. Ryszarda Bruno-Milczewskiego za rok 2015 w Dziale Poezji. Jest również laureatem bydgoskiej nagrody Strzała Łuczniczki w roku 2019 za poetycką książkę Blask.

Spis treści

„Do sygnatury głowy”

„Sygnatura róży”

„Sygnatura zła”

„Wolne słowo”

Kup książkę

Aforyzmy i artefakty. Konteksty nieoczywiste / Aphorisms and Artefacts. Non-Obvious Contexts / Mirosław Piechowiak, Wiktoria Nawrocka

Aforyzmy i artefakty. Konteksty nieoczywiste / Aphorisms and Artefacts. Non-Obvious Contexts / Mirosław Piechowiak, Wiktoria Nawrocka okładka
Autorzy
Authors
Mirosław Piechowiak
Wiktoria Nawrocka
Projekt okładki
Cover Design
Wiktoria Nawrocka
Opracowanie graficzne
Graphic Design:
Wiktoria Nawrocka
Przekład / Translation Anna Popiel
Fotografie / Photos Krzysztof Ślachciak
Korekta, opracowanie redakcyjne oraz skład /
Proofreading, editorial and typesetting
Oficyna Wydawnicza Epigram
© 2022 by Mirosław Piechowiak, Bydgoszcz
© 2022 by Wiktoria Nawrocka, Bydgoszcz
© 2022 for this translation by Anna Popiel, Bydgoszcz
All right reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission of the publishers.
Published by Oficyna Wydawnicza Epigram
ul. J. Bielawskiego 1/17
85-796 Bydgoszcz, Poland
www.epigram.eu
Oprawa / Cover Miękka szyto- klejona / Soft-cover book
Rok wydania / The year of publishment 2022
Cena detaliczna / Price 130,00 PLN
PDF: Nie / No
ISBN: 978-83-61231-15-8
Rozmiar / Size 200 mm x 240 m
Liczba stron / Number of pages 72
Printed in Poland
Totem.com.pl


Mirosław Piechowiak, doktor nauk humanistycznych, filozof, artysta, wykładowca. Autor książek: Między erosem i agape (2016), Człowiek zziajany (2019), współautor (Monika Gramsch, Julia Trawińska) książki: Izolacja i zmęczenie. Listy (2021). Obszary zainteresowań — filozofia kultury, zwłaszcza kultury ponowoczesnej, filozofia antropologiczna, filozofia dialogu, egzystencjalizm i psychologia ewolucyjna. Specjalizuje się m.in. w badaniach nad problematyką bieżących przemian społeczno-kulturowych oraz kondycją i jakością relacji międzyludzkich. W malarstwie szczególną sympatią darzy ekspresjonizm abstrakcyjny.

Mirosław Piechowiak, doctor of humanities, philo-sopher, artist, lecturer. Author of books: Między erosem i agape [Between Eros and Agape] (2016), Człowiek zziajany [Breathless Man] (2019); co-author (together with Monika Gramsch and Julia Trawińska) of the book: Izolacja i zmęczenie. Listy [Isolation and Fatigue. Letters] (2021). Areas of interest—philosophy of culture, especially postmodern culture, anthropological philosophy, philosophy of dialogue, existentialism and evolutionary psychology. He specialises, among other things, in research on the question of current social and cultural transformations and the condition and quality of interpersonal relations. In painting, he is particularly fond of abstract expressionism.

Wiktoria Nawrocka, artystka. Zainteresowana od najmłodszych lat sztuką, dziś, doskonaląc nieprzerwanie swój warsztat, angażuje się entuzjastycznie w realizację projektów w dziedzinie rysunku, fotografii, malarstwa, grafiki artystyczno-komputerowej, sztuki tatuażu. Pasjonuje się technologią cyfrową, obecną m.in. w grach komputerowych. Świetnie czuje się w atmosferze stylu retro oraz we wnętrzu własnego, kultowego „garbusa”.

Wiktoria Nawrocka, artist. Interested in art from an early age. Continuously improving her technique, she enthusiastically engages in projects in the field of drawing, photography, painting, artistic computer graphics and tattoo art. She is passionate about digital technology, present, among others, in computer games. She feels great in the atmosphere of retro style and inside her own iconic Volkswagen Beetle.

 

Kim jest artysta? — Człowiekiem, który wie wszystko, nie zdając sobie z tego sprawy. A filozof? — Człowiekiem, który zdaje sobie sprawę, ale nie wie nic.

Zmierzch wszelkiej myśli.1

Emil Cioran

Tu nie ma żadnej filozofii — mówimy tak na ogół wtedy, gdy cokolwiek, jakieś to i owo — jest dla nas oczywiste, wydaje nam się nieskomplikowane i nie sprawia najmniejszego kłopotu, by zrozumieć, właściwie zinterpretować i w konsekwencji, jeśli pojawi się taka konieczność, wykonać. Tu nie ma żadnej filozofii — to także nasza „podręczna” rada, pomocna przy okazji wygłaszania, jakże chętnie, rad innym, mająca pomóc im w brawurowym zrealizowaniu naszego polecenia. Nam zaś pomaga nabrać pewności, że uzbrojona w powyższą sugestię jednostka — na przykład dziecko w wieku szkolnym, borykające się ze szkolnymi, choć nie tylko, problemami — wybrnie z powierzonego mu zadania celująco. Człowiek więc, przekonany o tym, że filozofia nie jest mu w danej chwili niezbędna — uwolniony z gorsetu krępującego normalne (cokolwiek to znaczy) myślenie — w warunkach jakby bardziej komfortowych, odważnie i bez zbędnego przecież namysłu realizuje zamierzone cele. Implikuje to zależność odwrotną: obecność filozofii, zwłaszcza wówczas, gdy wypada pokonać na przykład tzw. życiowy zakręt, prognozuje, że niełatwo jest człowiekowi sprostać postawionemu przez los zadaniu. Filozofia bowiem to dyscyplina trudna; domaga się intelektualnego wysiłku. Konsekwentnie, lecz nadal w granicach przyzwoitego poziomu poprawności rozumowania powiemy, iż filozofia unika oczywistości; cechy charakterystycznej dla, by tak rzec, zwykłej, codziennej refleksji wobec równie zwykłych, codziennych spraw. A dzieje się tak dlatego, że jedną z reguł tej niezwykłej dyscypliny humanistycznej jest zaglądanie do tego, co kryje się pod powierzchnią, zawsze gdzieś głębiej, co nie jest powierzchowne…, co od powierzchni się „odrywa” i dystansuje, co nie jest więc — oczywiste! Tylko to bowiem, co powierzchowne — mawiają filozofowie — jest oczywiste, a wówczas już nie podlega spekulatywnemu, niezależnemu, krytycznemu czy apriorycznemu namysłowi filozofa. Uważam, że właśnie w tej (nie)oczywistości tkwi „popularna” niechęć czy wręcz dezaprobata dla filozofii w ogóle. To wydaje się „oczywiste”, że bezpiecznie, łatwiej i przyjemniej żyje się pod parasolem oczywistości. A zatem tam, gdzie wszystko jasne i klarowne, nie musimy „obawiać” się spotkania z „nic niewiedzącym”, lecz jakże wymagającym Sokratesem, który namawiał do tego, by ocalić i zachować w sobie wiedzę o tym, że (nic?) się nie wie.

Nie filozofuj! — upominali dorośli — słyszałem to już od dziecka zawsze wtedy, gdy, niekoniecznie świadomie, próbowałem na okoliczność bieżącego problemu, dylematu skorzystać z niezależnego myślenia — percypowania i interpretowania owego dziania się w obszarze, któremu na imię — tu i teraz2. A przecież piękno filozofii zawarte jest właśnie w tym, co dla niej konstytutywne — w abstrakcyjnej i autonomicznej manierze namysłu nad rzeczywistością; nad rzeczywistością, która, jak dobrze wiedział już Heraklit, nie jest,lecz się staje. By człowiek mógł zarówno mentalnie, jak i fizycznie nadążać za owym stawaniem się,jakże przecież nieoczywistego świata, potrzebna była (i nadal jest) mądrość. Jednak nie samej mądrości zawdzięczamy możliwość manifestacji sensownego życia. Mądrość domaga się towarzystwa; towarzystwa — bez cienia wątpliwości — nieprzypadkowego, najwyższej próby — takim towarzystwem może być tylko miłość. A zatem, by „zaangażować” mądrość do własnego życia, a nadto do tworzenia superlatywnej relacji z Innym, należy ją pokochać. Krócej — nie wystarczy być mądrym; mądrość trzeba umiłować. Tak też tłumaczone jest słowo filozofia — umiłowanie mądrości. Być może właśnie tu kryje się odpowiedź na pytanie, dlaczego z pewnym lękiem postrzegamy filozofię; dlaczego niespecjalnie lubimy słuchać wypowiedzi filozofów; dlaczego raczej nikt, poza samymi tylko filozofami, nie czyta klasyków — Platona, Arystotelesa, Kartezjusza, Hume’a, Kanta czy Hegla, Schopenhauera, Stirnera lub Adorna, Derridy, Ciorana i wielu innych. Bo to jest trudne. Bo miłość i mądrość to fenomeny tak samo nieoczywiste, jak i niezwykłe; tak samo niepojęte, jak i ludzkości niezbędne; sprawiające kolosalne trudności we wszelakich próbach ich definiowania. Jeśli od biedy potrafimy jeszcze powiedzieć, co znaczy być mądrym (że np. człowiek mądry nie może być człowiekiem złym i nie strzela do przedszkoli), to niemal niemożliwym wydaje się sensownie wyartykułować, co znaczy kochać. Ale jeśli nie rozumiemy czym jest miłość — powiada Michel Houellebecq — to po cóż rozumieć resztę?3 Reszta — jak sądzę — jest bardzo istotna, lecz nieobwarowana, nieobdarowana miłością do mądrości pozostaje nadal tylko resztą.

Niniejszy album, który stworzyłem wspólnie z Wiktorią Nawrocką, zawiera, jak tytuł wskazuje, nie tylko słowo, lecz również obraz. Staraliśmy się nie nadużywać słowa, zdając sobie sprawę z faktu, że obraz z powodzeniem potrafi samodzielnie przemawiać, nie potrzebuje suflera i nigdy nie zapomina „tekstu”. W większości prac ograniczyliśmy się więc do tytułów, rozmiaru czy rodzaju „wyciśniętej” farby, a tylko nieliczne, jak na przykład „Garbusy” Wiktorii Nawrockiej zostały opatrzone komentarzem. Wszelkie impresje, odczucia w kontakcie z naszymi pracami, w naturalny sposób należą do odbiorcy, który, nie wykluczam, choć także nie zakładam, być może odnajdzie kontemplatywnie „swoje”, pożądane płótno; w przedstawionym tutaj albumie lub podczas wystawy.

Dziękuję Wiktorii Nawrockiej, że zechciała wziąć udział w tym nieoczywistym projekcie, nie tylko publikując swoje prace, lecz także projektując okładkę naszego albumu oraz wzbogacając go graficznie wewnątrz. Dziękuję Wydawnictwu Epigram; zwłaszcza dr. Grzegorzowi A. Dominiakowi, osobie niezwykle profesjonalnej, z równie niezwykłą wrażliwością estetyczną, nieodzowną w pracy wydawniczej.

Album dedykuję mojej Żonie, Joannie, dziękując jednocześnie za zrozumienie wszystkich moich projektów, a nade wszystko za wyrozumiałość w trakcie ich realizacji — lepsze wsparcie nie istnieje.

Mirosław Piechowiak

 

 

 

Who is an artist? A man who knows everything—but is not aware of it. And a philosopher? A man who is aware, but knows nothing.

The twilight of thinking.4

Emil Cioran

There is no philosophy here—we usually say so when something—some this and that—is obvious to us, seems uncomplicated and does not present the slightest difficulty in being understood, correctly interpreted and, if necessary, subsequently executed. There is no philosophy here—it is also our “handy” suggestion, useful when giving advice to others (which we eagerly do) and intended to help them boldly carry out our instructions. As for us, it allows us to believe that an individual equipped with this suggestion—for example, a school-age child struggling with problems in and outside school—will excel in the task he or she has been given. Thus, man—convinced that philosophy is not indispensable to him at a given moment and liberated from the corset that restrains normal (whatever that means) thinking—pursues his aims in a more comfortable environment, courageously and without any unnecessary reflection. This implies a reverse dependency: the presence of philosophy, especially when one has to overcome, for instance, a so-called turning point in life, suggests that it is by no means easy to cope with the challenge posed by fate. For philosophy is a difficult discipline; it requires intellectual effort. Consequently, but still within a decent level of correct reasoning, we will say that philosophy shuns obviousness—a feature characteristic of, so to speak, ordinary, everyday reflection in the face of equally ordinary, everyday matters. And it is so because one of the rules of this unique discipline of the humanities is to look into what lies beneath the surface, always somewhere deeper, what is not superficial… what “detaches” and distances itself from the surface, and therefore—what is not obvious! For—as philosophers say—only the superficial is obvious and in that case it is no longer subject to the speculative, independent, critical or a priori reflection of the philosopher. I believe that the “popular” dislike or even disapproval of philosophy in general lies in this very (non)obviousness. It seems “obvious” that it is safer, easier and more pleasant to live under the umbrella of obviousness. So where all is bright and clear, we do not need to “fear” an encounter with the “not-knowing-anything-but-how-demanding” Socrates, who urged us to save and keep within ourselves the knowledge that one does not know (anything?).

Stop philosophising!—I have been admonishedby adults since I was a child whenever, not necessarily consciously, I tried to deal with a current problem or dilemma by means of independent thinking—in other words, perceiving and interpreting what was happening in the area whose name is “here and now.”5And yet, the beauty of philosophy is contained precisely in what is constitutive for it—in the abstract and autonomous manner of thinking about reality; the reality which, as Heraclitus well knew, is not being, but becoming. In order to be able—both mentally and physically—to keep up with the becoming of the highly non-obvious world, man needed (and still needs) wisdom. But it is not to wisdom alone that we owe the possibility of manifesting a purposeful life. Wisdom requires company; a company—beyond the shadow of a doubt—that is not accidental, but of supreme quality. Only love can meet this criterion. Thus, in order to “implement” wisdom in one’s own life and, moreover, in the creation of a superlative relation with the Other, one has to love it. More briefly—it is not enough to be wise; one must love wisdom. This is also how the word “philosophy” is translated—the love of wisdom. Herein, perhaps, lies the answer to the question of why we approach philosophy with certain fear; why we are not particularly fond of listening to the words of philosophers; and why hardly anyone, apart from the philosophers themselves, reads the classics—Plato, Aristotle, Descartes, Hume, Kant or Hegel, Schopenhauer, Stirner or Adorno, Derrida, Cioran, and many others. Because it is difficult. Because love and wisdom are phenomena that are both non-obvious and unusual; both incomprehensible and indispensable to mankind. Moreover, any attempt to define them encounters great difficulties. While we are at least able to say what it means to be wise (for example, a wise man cannot be a bad man and he does not shoot at nurseries), it seems almost impossible to meaningfully articulate what it means to love. But if we do not understand what love is, Michel Houellebecq says, then why understand the rest?6The rest, I think, is very important, but when it is not fortified or endowed with the love of wisdom, it still remains a mere rest.

The present album, which I have created together with Wiktoria Nawrocka, contains, as the title suggests, not only the word, but also the image. We tried not to overuse the word, aware of the fact that the image can successfully speak on its own, does not need a prompter and never forgets the “text.” Thus, for most of the works we limited ourselves to their titles, size or type of the paint that was “squeezed out;” only a few, such as Wiktoria Nawrocka’s “Beetles,” are accompanied by a commentary. Any impressions or sensations experienced by viewers in contact with our works are naturally theirs. I do not exclude, although I do not assume either, that they may contemplatively find “their” favoured painting—either in the album presented here or at the exhibition.

I would like to thank Wiktoria Nawrocka for her willingness to take part in this non-obviousproject, not only by publishing her works, but also by creating the cover of our album and enriching its content with graphic design. I give my thanks to the Epigram Publishing House; especially to Grzegorz A. Dominiak, PhD, an extraordinarily professional person with an equally extraordinary aesthetic sensitivity, indispensable in publishing work.

I dedicate this album to my Wife, Joanna; at the same time, I would like to thank her for her appreciation of all my projects and, above all, for her forbearance during their realisation—I cannot even imagine a better support.

Miroslaw Piechowiak

 

 

 

Praca nad eksponowanym tutaj, nieoczywistym konceptem; nad jego ostatecznym kształtem, była dla mnie ekscytującym wyzwaniem artystycznym oraz nobilitującym akcentem postawionym mojej twórczości. Dziękuję Mirosławowi Piechowiakowi za to, że „odważył” się zaproponować współtworzenie Aforyzmów i artefaktów, umożliwiając mi tym samym śmiałe wyjście z tzw. czterech ścian. Zachęcająca do twórczej aktywności współpraca z Piechowiakiem – filozofem, który utożsamia się z założeniem, iż piękno albo jest konwulsyjne, albo nie ma go wcale — okazała się nieoceniona w stopniowym, lecz— konsekwentnym nabieraniu pewności siebie i odwagi w pokazywaniu swoich prac. Za ogromne wsparcie dziękuję moim najbliższym: rodzicom, babci Ani; za wspieranie mego tworzenia i okazane mi serce dziękuję w sposób szczególny mojemu narzeczonemu, Damianowi. Dziękuję także Julii Trawińskiej, przyjaciółce, absolwentce Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za obecność przy mnie „zawsze i wszędzie”. Ponieważ również fotografia jest bardzo bliska mojemu „artystycznemu sercu”, pragnę wyrazić zachwyt dla pracy Krzysztofa Ślachciaka, który profesjonalnie sfotografował nasze obrazy, umożliwiając mi aktywną obecność w trakcie sesji zdjęciowej.

Wiktoria Nawrocka

 

 

The work on the non-obvious concept presented here—on its final shape—was for me an exciting artistic challenge as well as an ennobling accent in terms of my creative output. I would like to thank Mirosław Piechowiak for being “brave” enough to offer me the opportunity to co-create Aphorisms and Artefacts, which allowed me to venture out of the so-called four walls. The collaboration with Piechowiak—a philosopher who identifies with the notion that beauty is either convulsive or non-existent—stimulated my creative activity and proved invaluable in the gradual but consistent process of gaining confidence and courage to display my works. I would like to thank my nearest and dearest—my parents and my grandmother Ania—for their great support. I am especially grateful to my fiancé, Damian, for encouraging my art and for his love. I also thank my friend, Julia Trawińska, a graduate of the Faculty of Philosophy at the Adam Mickiewicz University in Poznań, for being by my side “always and everywhere.” As photography is also very close to my “artistic heart,” I would like to express my admiration for the work of Krzysztof Ślachciak, who professionally photographed our paintings, allowing me to be actively present during the photo session.

Wiktoria Nawrocka

1E. Cioran, Zmierzch wszelkiej myśli, przeł. I. Kania, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2022, s. 173.

2Zob. M. Piechowiak, Człowiek zziajany, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2019, s. 9.

3Zob. M. Houellebecq, Platforma, przeł. A. Daniłowicz-Grudzińska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2005, s. 354.

4 E. Cioran, Amurgul gândurilor, Humanitas, Bucureşti 1994, p. 102 [translation—A.P.].

5See M. Piechowiak, Człowiek zziajany [Breathless Man], Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2019, p. 9.

6See M. Houellebecq, Plateforme, Flammarion, Paris 2001, p. 368.

Kup książkę

Eszter Sátori – miniatury fragmenty / Krzysztof Ćwikliński

Eszter Sátori - miniatury fragmenty / Krzysztof Ćwikliński okładka
Autor: Krzysztof Ćwikliński
Projekt okładki: Edward Saliński
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyta
Rok wydania: 2022
Cena detaliczna: 35,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-11-0
Rozmiar: 142 mm x 227 mm
Liczba stron: 112
©2021 by Krzysztof Ćwikliński, Bydgoszcz, Poland.
All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

KRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI, poeta, literaturoznawca, edytor, urodził się 6 października 1960 roku w Ciechocinku. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie następnie doktoryzował się i habilitował. Wykładał na uniwersytecie w Getyndze. Utwory zebrane w tomie Eszter Sátori były wcześniej publikowane na łamach „Blizy”, „Borussii”, „Elewatora”, „Odry”, „Rzeczpospolitej” i „Twórczości”.

Ja nie obiecałem, że się nie odwrócę. Zresztą oboje niczego nie obiecywaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, a może tylko ja nie wiedziałem, że to rozstanie. Ta świadomość przyszła później, cierpienie zostało nam oszczędzone. Po prostu wstaliśmy od kawiarnianego stolika i z mrocznego chłodu piwnicznego wnętrza wyszliśmy w rozsłoneczniony, upalny dzień. Pożegnaliśmy się tak, jakbyśmy mieli spotkać się ponownie jutro, pojutrze, za tydzień czy miesiąc. Potem stałem i patrzyłem jak odchodzi w szczelnym cieniu renesansowych kamienic w stronę katedry. Niczego nie pragnąłem bardziej nad to, aby się odwróciła. Nie odwróciła się. Szła patrząc przed siebie. Zniknęła za rogiem, pochłonął ją tłum, zabrało ją miasto. Nie zobaczyłem jej więcej, choć stale widzę ją odchodzącą, rozkołysaną w powietrzu. Pamiętam jej zapach i czuję jej smak.

Eszter Sátori — fragment

„Spis treści”

„Posłowie”

Kup książkę

Magiczne źródło kultury, Dzieła wybrane, t. XVII / Jerzy Kmita

Magiczne źródło kultury / Jerzy Kmita okładka
Autor: Jerzy Kmita
Redaktorzy tomu: Dorota Angutek, Andrzej P. Kowalski
Projekt okładki: Magdalena Czeska
Opracowanie graficzne: Maciej Kuczma
Wydawca: Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity
Opracowanie redakcyjne, korekta, skład: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2021
Cena detaliczna: 45,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-942290-1-6, t. I-XX
978-83-942290-3-0, t. XVII
Rozmiar: 130 mm x 192 m
Liczba stron: 234
©by heirs, Poznań 2021, Poland.
All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the heirs.

Literatura jest, oczywiście, możliwa tylko w języku, mam tu na myśli pewien głębszy sens tej konstatacji: to, co osiąga się dzięki literaturze, opiera się na uformowanej już semantyce językowej. Szerzej myśl tę rozwijając, powiedzieć można, przedmiotem działania literackiego nie jest już rzeczywistość mowy magicznej, lecz społeczna rzeczywistość założeń semantyki. Z tą właśnie dualistyczną wyłowioną ze świata magii rzeczywistością: związków przedmiotowo-metonimicznych z jednej strony oraz związków myślowo-symbolicznych i zjawisk wyłącznie symbolizowanych ze strony drugiej — „robi coś” literatura. Mianowicie pragnie ją na powrót zjednoczyć jak gdyby na sposób magiczny. Na tym polega istota recydywy mowy magicznej, recydywy — rzec można — nader asekuracyjnej, występującej bowiem już w języku, czy lepiej — na granicy języka.

Jerzy Kmita, Mowa magiczna — język — literatura

„Spis treści”

„Wstęp”

Kup książkę

Metafizyka energetyczna Ewangelii / Tadeusz Buksiński

Metafizyka energetyczna Ewangelii / Tadeusz Buksiński okładka
Autor: Tadeusz Buksiński
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda klejona
Rok wydania: 2021
Cena: 45,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-03-5
Rozmiar: 137 mm x 220 m
Liczba stron: 268
© 2021 by Tadeusz Buksiński, Poznań, Poland.
All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Tadeusz Buksiński, profesor filozofii. W latach 1973–2012 zatrudniony w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 2000 profesor w Akademii Kaliskiej. Autor 14 monografii autorskich oraz ponad 130 artykułów opublikowanych w Polsce oraz za granicą. W badaniach koncentrował się na problematyce filozofii społecznej, filozofii politycznej oraz na etyce.

Podstawowe jest pojęcie energii, które należy rozumieć metafizycznie, a nie fizykalistycznie. Energia jest siłą, mocą czynienia czegoś, źródłem i zasadą przemian. Taka metafizyczna koncepcja energii jest zgodna z opisami dostarczanymi przez tradycyjne źródła różnych religii oraz wspomnianymi doświadczeniami wykraczającymi poza wymiar czysto fizykalny. Zatem ta energetyczna metafizyka nie jest czystą spekulacją Tadeusza Buksińskiego ani wytworem jego spekulatywnej wyobraźni, ale po prostu pewną spójną filozoficzną koncepcją opartą na tekstach klasycznych i zarejestrowanych doświadczeniach ludzkich. Jest to metafizyka w tym sensie również, że wykracza poza to, co dane w potocznym i naukowym doświadczeniu, i wchodzi na obszar tego, co jest ponad światem fizycznym. […] Na szczególną uwagę zasługuje zaproponowana interpretacja odkupienia i zbawczej misji Jezusa. Autor odrzuca potoczne, tradycyjne kontraktowe koncepcje odkupienia. Odrzuca również interpretacje śmierci Jezusa jako wyrażające okrucieństwo Boga-Ojca, świadczące o tym, że Bóg jest zły i że czyni zło. Czyniąc tak, demonstruje, że klasa dopuszczalnych interpretacji najważniejszych zdarzeń Ewangelii jest o wiele bogatsza niż głoszą to zarówno tradycyjne teologie i instytucje religijne oraz wrogowie i krytycy chrześcijaństwa. Niemniej istotne jest to, że zdaniem Autora, przekaz Ewangelii — moralny i metafizyczny (eschatologiczny) — ma charakter uniwersalny, inkluzywny, a nie ekskluzywny. Dotyczy wszystkich, bez względu na religijną przynależność, praktykowany kult itd.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Dariusza Łukasiewicza

Tadeusz Buksiński

Energetic Metaphysics of the Gospel

Summary

The book aims at demonstrating that the Gospels assume the existence of energetic metaphysics. The vision of reality as interactions and flows of energy becomes an alternative for traditional metaphysics of being. In the presented approach energies are the powers that endow reality with a dynamic character and also guarantee its unity. Reality exists in a state of constant tension. The Gospels assume the existence of numerous spheres of energy, ordered hierarchically: physical, vital, psychical, mental, normative, mystical, and messianic. Their mutual permeation and interaction create the world known to man. Individuals as well as particular objects are perceived on the one hand as relative energy centres and on the other hand as elements of the power structure of the universe. Every change of power relations between specific energy centres means the change of the whole structure. The powers of relative energy centres come from an autonomous absolute centre.

The description of the mechanisms of the world’s functioning present in the Gospel differs from the popular and scientific ones, as it assumes the perspective of everlasting, timeless existences and radiations. What seems particularly significant in this aspect are divisions of existences (energies and energy centres) into absolute and relative, spiritual and non-spiritual, eternal and transient, as well as into positive and negative ones.

In the presented interpretation Jesus of Nazareth is perceived first of all as an extraordinary centre of various types of energy. He is the incarnation of Logos, understood as the mind of God. His mission is to enlighten people with correspondence truth about God and the world, with normative truth about the required norms of behaviour, and with soteriological truth concerning the conditions of redemption as well as the creation of conditions for redemption; moreover, he realizes metaphysical truth, aimed at defeating the forces of evil and sowing the seeds of God’s Kingdom on Earth.

Translation Anna Popiel.

„Spis treści”

„Wstęp”

Kup książkę

Schizofrenia według mistyków niemieckich / Artur Dobosz

Schizofrenia według mistyków niemieckich / Artur Dobosz okładka
Autor: Artur Dobosz
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: Miękka klejona ze skrzydełkami
Rok wydania: 2021
Cena: 45 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-07-3
Rozmiar: 157 mm x 231 m
Liczba stron: 292
© Copyright by Artur Dobosz, Poznań, Poland, 2021.
© Copyright by Anna Popiel for the translation from Polish, Kraków, Poland 2021.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, Poland 2021.

All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Artur Dobosz, dr hab., emerytowany profesor Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor m.in. książek:Symbol i istnienie (1993),Tożsamość metamorficzna a komunikacja językowa (2001),Myślenie magiczno-mityczne a schizofrenia (2013),Z wybranych problemów koncepcji kultury Jerzego Kmity (2015), Szkice o metaforze (2016).

Mistycy niemieccy, z Frankfurtczykiem na czele, na swój sposób, tj. w języku, którym się posługiwali oraz na gruncie posiadanej wiedzy, w szczególności wchodzącego w jej skład aparatu pojęciowego, w wielu krótszych bądź dłuższych fragmentach swych prac — zadziwiająco antycypując — opisują z mniejszą lub większą precyzją wiele objawów choroby zwanej współcześnie schizofrenią. Chodzi głównie o objawy schizofrenii paranoidalnej, mające mniejszą bądź większą, niekiedy dużą wartość diagnostyczną. Starałem się pokazać, że autorami wielu tych opisów, po dokonaniu w niektórych przypadkach ich odpowiedniej korekty językowej, w szczególności stylistycznej, niezmieniającej ich sensu, w równej mierze mogłyby być w szczególności osoby schizofreniczne, próbujące zdać sprawę z tego, co dzieje się z ich „ja” (z ich stanem psychicznym) wówczas, gdy doświadczają takich lub innych objawów odnośnej choroby. Chodzi o osoby znajdujące się w okresie jej remisji (tj. trwającego zazwyczaj jakiś czas cofnięcia się objawów choroby) bądź w okresie jej trwania — mogących jednak opisywać swoje stany psychiczne. W książce proponuję dwie główne tezy interpretacyjne. Po pierwsze, proponuję, by przewidziane przez omawianą koncepcję zstąpienie do otchłani piekielnej interpretować jako zapadnięcie na schizofrenię. Natomiast zgodnie z drugą tezą koncepcję mistyków niemieckich, jak uważam, można interpretować jako swoistą pochwałę schizofrenii oraz specyficzną nobilitację osób schizofrenicznych. Uważam zarazem, że myśl mistyków niemieckich jest jedną z najbardziej nieludzkich koncepcji teologiczno-filozoficznych stworzonych przez człowieka.

Artur Dobosz

Treść pracy Artura Dobosza jest inspirująca, może prowadzić do dyskusji. […] Bez cienia wątpliwości uważam, że ze względu na swoje walory intelektualne i nowatorski charakter stawianych hipotez, byłoby szkodą dla środowiska humanistów i psychiatrów gdyby nie została opublikowana.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Pałubickiej

„Spis treści”

„Wstęp”

„Summary”

Kup książkę

Stanisław Leszczyński / Esquisses, réflexions et maximes philosophiques
Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne

Esquisses, réflexions et maximes philosophiques Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne / Stanisław Leszczyński
Autor:/ Author: Stanisław Leszczyński
Stanislas I Roi De Pologne etc.
Stanisław I Król Polski etc.
Tytuł:/ Title: Esquisses, réflexions et maximes philosophiques
Szkice, refleksje i maksymy filozoficzne
Wybór:/ Choice: Jacek Jadacki
prof. em., Faculté de Philosophie de l’Université de Varsovie
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
PRZEKŁAD Z FRANCUSKIEGO NA POLSKI oraz uwspółcześnienie tłumaczeń XIX-wiecznych
TRADUCTION DU FRANÇAIS AU POLONAIS et modernisation des versions du XIXe siècle
Wanda Fijałkowska
dr hab., Institut d’Études Romaines
de l’Université de Varsovie
Instytut Romanistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
© 2021 by Jacek Jadacki, Warsaw, Poland
© 2021 by Wanda Fijałkowska for the translation from French, Warsaw, Poland
© 2021 by Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Leszno, Poland
© 2021 by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, Poland
TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE
Société des Sciences et des Lettres de Varsovie
BIBLIOTHÈQUE DES PHILOSOPHES 10
Cover illustrations by Oficyna Wydawnicza Epigram.
Wydawca: /Press: Published by Oficyna Wydawnicza Epigram
ul. J. Bielawskiego 1/17
85-796 Bydgoszcz, Poland
www.epigram.eu
e-mail: oficyna@epigram.eu
Oprawa: / Cover: Oprawa twarda / Hardcover
Rok wydania: /Year of issue: 2021
Cena: /Price: 120,00 PLN
ISBN: 978-83-94413-7-12
978-83-61231-9-81
Rozmiar/Book size: 142 mm x 227 mm
Liczba stron: / Number of pages: 348
Waga: /Weight: 740 g

Il jouissait de titres suivants : par la grâce de Dieu roi de Pologne, archiduc de la Lithuanie, de la Russie, de la Prusse, de la Mazovie, de la Samogitie, de la Livonie, de Smolensk, de Siewiersk, de Czernihow, duc de la Lorraine et du Bar. […] Il n’a pas été un roi heureux, mais il fut un père heureux. Sa fille Marie… devint la femme de Louis XV. Il ne fut pas un homme politique éminent, mais il fut sans aucun doute un penseur éminent : polonais de nationalité, et français par la langue dans laquelle il écrivait. […] Il a laissé un héritage […] rassemblant surtout des ouvrages philosophiques (spécialement anthropologiques et éthiques), politologiques et pédagogiques. […] Il correspondait avec plusieurs membres de l’élite intellectuelle de l’Europe de son temps. […] Il le faisait surtout sous forme de brèves sentences, rarement sous forme de « miniatures théoriques » plus longues.

Préface. Stanisław Leszczyński : philosophe-roi
Jacek Jadacki

Używał tytulatury: z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, książę Lotaryngii i Baru. […] Nie był szczęśliwym królem, ale za to był szczęśliwym ojcem: jego córka Maria […] została żoną Ludwika XV.
Nie był wybitnym politykiem, ale za to był z pewnością wybitnym myślicielem: polskim, przez pochodzenie, i francuskim, przez język, w którym pisał. […] Pozostawił po sobie spuściznę […] dotyczącą problematyki filozoficznej (głównie antropologicznej i etycznej), politologicznej i pedagogicznej. […] Utrzymywał kontakty z elitą intelektualną ówczesnej Europy. […] Poglądy swoje wyrażał głównie za pomocą krótkich sentencji, rzadko w postaci dłuższych „miniatur teoretycznych”.

Słowo wstępne. Stanisław Leszczyński: król-filozof
Jacek Jadacki

§ Les philosophes de nos jours prétendent suivre et enseigner la raison ; mais lorsqu’ils s’attachent effectivement à détruire les préjugés qu’elle condamne, ils déracinent les vertus qu’elle prescrit.
§ On se trompe souvent en estimant trop les hommes, rarement en les estimant trop peu.
§ Il y a des gens qui parlent beaucoup sans rien dire : je les compare à des arbres, qui, pour avoir trop de feuilles, ne portent point de fruits.

§ Filozofowie naszych czasów twierdzą, że słuchają i uczą rozumu; ale kiedy starają się skutecznie usunąć przesądy, które on potępia, wykorzeniają zarazem cnoty, które zaleca.
§ Mylimy się często, za bardzo ceniąc ludzi; rzadko — gdy cenimy ich za nisko.
§ Są ludzie, którzy wypowiadają wiele słów, nic jednak nie mówiąc. Są dla mnie jak drzewa, które z powodu nadmiaru liści nie dają owoców.

Stanisław Leszczyński

NAKŁAD WYCZERPANY

Izolacja i zmęczenie. Listy / Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch, Julia Trawińska

Izolacja i zmęczenie. Listy / Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch,  Julia Trawińska okładka
Autorzy: Mirosław Piechowiak, Monika Gramsch, Julia Trawińska
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2021
Cena: 38 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-94-3
Rozmiar: 135 mm x 206 m
Liczba stron: 112
© Copyright by Mirosław Piechowiak, Poznań 2021.
© Copyright by Monika Gramsch, Poznań 2021.
© Copyright by Julia Trawińska, Poznań 2021.
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2021.

All right reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and publisher.

Mirosław Piechowiak — doktor nauk humanistycznych, filozof. Wykłada na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: Między erosem i agape (2016), Człowiek zziajany (2019) oraz wielu artykułów z zakresu filozoficznych rozważań nad współczesną, tj. ponowoczesną kulturą. Specjalizuje się w badaniach m.in. nad problematyką bieżących przemian społeczno-kulturowych oraz kondycją i jakością relacji międzyludzkich, zwłaszcza relacji partnerskich. Entuzjasta niezależnego myślenia. Sympatyk motocykli, szachów i cygar.

Monika Gramsch — studentka na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miłośniczka wycieczek pieszych i rowerowych. Zainteresowana szeroko pojętymi relacjami międzyludzkimi, wolny wieczór spędza z książką i gorącą herbatą.

Julia Trawińska, studentka Komunikacji Społecznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Muzyką i śpiewem fascynuje się od najmłodszych lat. Samodzielnie uczy się gry na gitarze, pianinie i od niedawna na ukulele. Czynnie uczestniczy w różnego rodzaju muzycznych, lokalnych wydarzeniach.

Na okładce zamieszczono fotografię „zmęczonej” ławki. Została ona wykonana w pandemicznym czasie na Boulevard Jean Mermoz w Neuilly-sur-Seine (aglomeracja paryska). Przedmiot użyteczności publicznej nie był naprawiony, lecz jakby trwał odizolowany metalowym płotem. Fotografia pochodzi z wczesnej jesieni 2020 r., ale równie dobrze można było wykonać ją rok wcześniej. Wówczas opadające ramię ławki nie było jeszcze obciążonemaską. Ławka z okładki symbolizuje nie tylko zmęczenie i izolację, lecz także nieznośną i doskwierającą człowieczej egzystencji nienaprawialność.

M. Piechowiak

„Wstęp”

„Zakończenie”

Kup książkę

Circulus mundi. Wiersze z lat 1995–2010 / Grzegorz Musiał

Circulus mundi. Wiersze z lat 1995–2010 / Grzegorz Musiał
Autor: Grzegorz Musiał
Opracowanie graficzne: Grzegorz A. Dominiak
Fotografia na okładce: Michał Tomaszewski
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda, szyto-klejona
Rok wydania: 2020
Cena: 40 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-86-8
Rozmiar: 145 mm x 226 mm
Liczba stron: 132
© Copyright by Grzegorz Musiał, Bydgoszcz 2020.
Publikację wydano nakładem własnym.

Grzegorz Musiał (1952), lekarz, pisarz, poeta, autor powieści, tomów wierszy, przekładów współczesnych poetów amerykańskich. Członek PEN-Clubu i członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Więzień stanu wojennego. Laureat nagród literackich m.in. S. Piętaka, S. Wyspiańskiego, Kościelskich, Strzały Łuczniczki (za powieść o Tamarze Łempickiej pt. Ja, Tamara). Dwukrotny stypendysta International Writing Program w Iowa City i Fundacji Fulbrighta. Jego utwory tłumaczono m.in. na angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, rumuński, czeski. Mieszka w Bydgoszczy.

Zbiór wierszy z lat 1995–2010 zawiera nieliczne wiersze publikowane wcześniej na łamach czasopism poetyckich takich, jak: „Twórczość”, „Poezja”, „Odra” czy „Kwartalnik Artystyczny”, a także wiersze w większości po raz pierwszy wydane.
Poezja Grzegorza Musiała, napisana językiem precyzyjnym i lekko klasycyzującym, uwydatnia motywy najważniejsze dla ludzkiego egzystowania: przemijanie, umieranie, śmierć, wiarę w Boga, miłość oraz najistotniejsze dla bytowania człowieka tradycje kulturowe śródziemnomorskie, europejskie i narodowe. Świat dzisiejszy został na nich ufundowany, chociaż czasy nam współczesne w swym pośpiechu zdają się znosić te motywy i gubić w technologiczno-informatycznych procedurach.
Człowieka zmęczonego takim stanem rzeczywistości, tym bardziej w czasach pandemii, poezja Grzegorza Musiała obdarza wysmakowaną poetyką, przywracając właściwą miarę ludzkiego losu.

Kup książkę