Tradycje wytworzone rodzącej się ponowoczesności w Polsce / Dorota Angutek

Tradycje wytworzone rodzącej się ponowoczesności w Polsce / Dorota Angutek okładka
Autor: Dorota Angutek
Projekt okładki: Waldemar Kakareko
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2018
Cena: 42 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-42-4
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 320

 

Dorota Angutek — dr, kulturoznawca i etnolog. Specjalizuje się w zakresie antropologii historycznej, antropologii zmysłów, antropologii krajobrazu kulturowego, a ostatnio tradycji wytworzonych. Studia magisterskie z etnografii ukończyła w roku 1989 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1989–2000 była asystentem w Instytucie Kulturoznawstwa na UAM. Doktorat w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji w macierzystym instytucie uzyskała w roku 2001. W latach 2002–2017 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w charakterze antropologa kulturowego i kulturoznawcy. Od 2004 r. prowadzi szeroko zakrojone badania terenowe i muzealne na Krajnie i w Lubuskiem. Do ważniejszych prac autorki należą książkiMagiczne źródło filozofii greckiej (2003), Kulturowe wymiary krajobrazu (2013) oraz współredagowana z Beatą Frydryczak praca Krajobrazy. Antologia tekstów (2014).

 

Do najważniejszych zalet monografii zaliczam: (1) sporządzenie pierwszej w polskiej humanistyce dokumentacji źródłowej, z ilustracjami i zdjęciami,bopartej na przeprowadzonych badaniach empirycznych fenomenu tradycji wytworzonej; (2) przeprowadzenie analizy bazy empirycznej z wyodrębnieniem rodzajów tradycji wytworzonej; (3) skonfrontowanie rezultatów empirycznych z interdyscyplinarnym dorobkiem teoretycznym humanistyki i nauk społecznych z zamiarem objaśnienia i zrozumienia zachodzących procesów w kulturze ponowoczesnej; (4) wypracowanie autorskiej, oryginalnej charakterystyki pojęcia tradycji wytworzonej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Pałubickiej.

 

Tekst Doroty Angutek jest bardzo erudycyjny, dokumentuje dobre rozeznanie autorki zarówno w zakresie historii, jak i obecnego stanu wiedzy nad poruszaną problematyką. […] postrzegam [go] jako wartościowy, dotykający bardzo aktualnych praktyk społeczno-kulturowych, wskazujący na aparat pojęciowy, teorie i koncepcje […] jako niezwykle użyteczne narzędzia do wyjaśniania rozpoznawanego przez autorkę fenomenu.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jacka Schmidta, prof. UAM.

  

„Spis treści”

„Table of Contents”

„Wprowadzenie”
 

„Summary”
  

Kup książkę

„zawsze niezakończona przeszłość”. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Robert Mielhorski

„zawsze niezakończona przeszłość”. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Robert Mielhorski okładka
Autor: Robert Mielhorski
Projekt okładki: Waldemar Kakareko
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2017
Cena: 52,5 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-26-4
Rozmiar: 175 mm x 241 mm
Liczba stron: 394

Robert Mielhorski, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierownik Zakładu Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX–XXI Wiek). Autor pracy Strategie i mity nowoczesności (Brzękowski, Lipska i inni) (2008). Współredaktor tomów Poznawanie Kazimierza Hoffmana. Filozoficzno-kulturowe źródła i konteksty (2011), Marian Hemar wczoraj i dziś (2012), Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989–2014 (2016). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu.
Robert Mielhorski […] ustala sposoby i zakresy funkcjonowania doświadczenia lat dziecięcych w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, biorąc pod uwagę zjawiska (biografie, teksty, procesy historyczne) pierwszo- i drugorzędne. Przyjęta strategia badawcza pozwala oddalić ewentualne zarzuty o niekompletność opisu, książka rejestruje bowiem najważniejsze tendencje drugiego pięćdziesięciolecia minionego wieku, każe stawiać pytania o „miejsce toposu dzieciństwa w przemianach liryki XX wieku” […]. Autorowi udało się wskazać ciągle aktywne (i aktywowane) źródła tych przemian, m.in. patrząc z perspektywy twórczości Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Ewy Lipskiej i spoglądając w kierunku poezji lat 90. (Andrzeja Sosnowskiego, Jarosława Mikołajewskiego, Krzysztofa Siwczyka i innych). […] W kontekstowym ujęciu Robert Mielhorski uruchamia tradycję młodopolską, zauważa wpływ imagologii Brunona Schulza na twórców późniejszych, metodologicznie czerpie z nowoczesnej psychoanalizy czy hermeneutyki, traktując dzieciństwo jako komponent „istnienia-wobec-przeszłości” […], doświadczenie czasu, nierzadko — utraty. Kontakt z dzieciństwem poprzedza poszukiwanie „pomostów” poprzez korzystanie z dziecięcej dykcji, deskrypcje przedmiotów jako rekwizytów dzieciństwa (zabawek, fotografii). Filozoficzno-refleksyjny tok naukowej narracji, prowadzony według zaproponowanego w każdym szkicu syntetycznego porządku, wpisuje problematykę literackiego dzieciństwa w antynomie: dziecięcości i dorosłości, minionego i współczesnego, arkadii i apokalipsy, dziedzictwa i wydziedziczenia, zadomowienia i bezdomności, nominacji i denominacji (rzeczy i świata).


Z recenzji wydawniczej dr hab. Katarzyny Wądolny-Tatar, prof. UP im. KEN w Krakowie

   

 
„Spis treści”
  
   

 
„Wstęp”
  

Kup książkę

Obcości. Szkice z filozofii i literatury / Marek Jedliński, Krzysztof Witczak

Obcości. Szkice z filozofii i literatury  / Marek Jedliński, Krzysztof Witczak okładka
Autorzy: Marek Jedliński, Krzysztof Witczak
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2017
Cena: 36 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-30-1
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 244
Publikacja dofinansowana ze środków Instytutu Filozofii UAM oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

 

Teksty tworzące monografię niosą z sobą nieoceniony potencjał, a jednocześnie silnie oddziałują na wyobraźnię czytelnika dzięki tkwiącej w nich impresyjności […]. Bez wątpienia pracę napisano z rozmachem i badawczą pasją, a autorzy wykazali się nie tylko erudycją wykraczającą poza jedną wybraną specjalizację filozoficzną czy literaturoznawczą, ale też odwagą w łączeniu różnych obszarów problemowych oraz różnych stylów refleksji. Monografię Obcości. Szkice z filozofii i literatury trzeba uznać za cenną, interesującą, ale też prowokującą do dyskusji, próbę delimitacji i filozoficznego opisania obszarów wyznaczających szeroko rozumianą problematykę obcości. Obszary te tworzą rozmaite konfiguracje, nie tylko z powodu interdyscyplinarności dyskursu służącego ich teoretycznemu wykładaniu oraz ich fenomenologicznej autoprezentacji. Są to bowiem obszary wielorako wplecione w kulturowy i filozoficzny dyskurs o człowieku i o jego świecie. A jest to świat, którego bogactwo, głębia i wielobarwność rozpoznawalne są w znakomitym stopniu za sprawą kontrastów, wśród których obcość — nazywana, rozumiana i doświadczana — odgrywa rolę pierwszoplanową.

— dr hab. Witold Piotr Glinkowski, prof. UŁ

 

Problematyka monografii Marka Jedlińskiego i Krzysztofa Witczaka doskonale wpisuje się w aktualną debatę wywołaną przez tzw. kryzys migracyjny. Autorzy prezentowanej książki odsłaniają przejawy ludzkiego poczucia obcości, wskazujące na jej różne sensy, świadomi tego, jak trudno jest zdefiniować pojęcie obcości. Rozważania zamieszczone w publikacji uważam za niezwykle inspirujące i pomocne w prowadzeniu dalszej dyskusji nad różnymi
postaciami obcości przejawiającymi się w ludzkim życiu, jak i w literaturze. Jest to studium cechujące się żywą narracją, mogące zainteresować szerokie grono czytelników, starających się zrozumieć naturę — występującej powszechnie w wielu zakresach ludzkiej egzystencji — obcości.

— dr hab. Jan Grad, prof. UAM

  

„Spis treści”

  

„Wprowadzenie”

  

Kup książkę

Dziennik (2000–2008) / Kazimierz Hoffman, Opracowanie i posłowie: Grzegorz Kalinowski

Dziennik (2000–2008) / Kazimierz Hoffman, Opracowanie i posłowie: Grzegorz Kalinowski okładka
Autor: Kazimierz Hoffman
Opracowanie i posłowie: Grzegorz Kalinowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2017
Cena: 44 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-14-1
Rozmiar: 153 mm x 211 mm
Liczba stron: 496

Fot. P. Szatkowski

Kazimierz Hoffman (1928–2009) — poeta, eseista, dziennikarz. Absolwent socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego. Autor osiemnastu tomów wierszy, dwóch zbiorów szkiców o literaturze i malarstwie. Laureat prestiżowej nagrody Funduszu Literatury Polskiego PEN Clubu za całokształt twórczości poetyckiej. O poezji Kazimierza Hoffmana pisali m.in.: Julia Hartwig, Jacek Łukasiewicz Piotr Matywiecki, Artur Sandauer. Autorem wprowadzenia do audycji radiowej poświęconej wierszom Hoffmana wyemitowanej w Rozgłośni Radia Pomorza i Kujaw był Zbigniew Herbert.

Dziennik
(fragmenty)

Napisałem rzecz przeciw skandalicznemu dla mnie zdaniu Ryszarda Przybylskiego z jego Baśni zimowej: „Starość to cela śmierci”. (…) Szybko, bez zahamowania spisałem swoją Glosę w obronie godnej a dla mnie szczęśliwej poetycko starości. Co mnie pobudziło? Na dobrą sprawę nie wiem. A raczej wiem. To zawsze przychodzi nagle; ogarnia całego, trzyma, pilnuje swojego dyktatu (dyktanda?). Potwierdza moją rolę: zapisującego. Moją rolę „ręki”; prowadzonej przez kogo? Domyślam się, wiem. Zostałem powołany.

10 II 2002

Absolutna głupota to zdanie Przybylskiego: „Starość to cela śmierci”. Nie oddałbym swoich 75 lat za ileś tam lat przywróconej młodości! (…)

12 II 2002

Poezja? Sposób wyrażania uczuć poprzez właściwe brzmienie słów. (…) sama istota fenomenu (poezji) jest zakryta. Jest tajemnicą. (…)

 

 
„Posłowie” (Grzegorz Kalinowski)
  

Kup książkę

Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej

Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej okładka
Redakcja naukowa: Bartłomiej Brzeziński, Bartłomiej Garczyk, Marek Jedliński, Tomasz Nakoneczny, Magdalena Lachowicz
Projekt okładki: Waldemar Kakareko
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2017
Cena: 38 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-18-9
Rozmiar: 155 mm x 228 mm
Liczba stron: 200
Dofinansowanie: Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Każda władza polityczna, zanim ukonstytuuje się w uwiarygodniającej ją formie instytucjonalno-prawnej, funkcjonuje już, przynajmniej do pewnego stopnia, w sferze mentalności, obyczaju tudzież ich językowej artykulacji. Wszak nie sposób sobie wyobrazić władzy sprawowanej bez żadnego społecznego przyzwolenia (choćby tylko ogólnie rozumianego), tak jak nie sposób sobie wyobrazić poszczególnych jej komponentów — władcy, autorytetu, hierarchii etc. — bez umożliwiających ich wyodrębnienie i operacjonalizację kognitywno-pojęciowych presupozycji zawartych w językowym obrazie świata. Słowem, każda władza, choćby najbardziej instrumentalnie rozumiana czy najbardziej odległa od naszych względem niej oczekiwań, wyrasta organicznie z określonego substratu kulturowego.

Fragment przedmowy.

 

Książka Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej stanowi ciekawe i wielostronne studium różnych postaci władzy w rosyjskiej historii, kulturze i dyskursie społeczno-politycznym. Wielogłos przedstawicieli różnych dyscyplin stanowi cenne uzupełnienie toczących się od dziesiątek lat, a czasem nawet kilku wieków dyskusji na temat charakterystyki zbiorowego i indywidualnego wyobrażenia władzy w Rosji, umiejscowienia Rosji na osi Wschód-Zachód, roli jednostki i społeczeństwa, relacji władzy i społeczeństwa.

Dr hab. Michał Głuszkowski — z recenzji wydawniczej.

  

„Spis treści”

  

„Table of Contents”

  

„Przedmowa”

  

Kup książkę

Skończoność egzystencjalna. Studium nad filozofią Paula Ricoeura / Jarosław Jakubowski

Skończoność egzystencjalna. Studium nad filozofią Paula Ricoeura / Jarosław Jakubowski okładka
Autor: Jarosław Jakubowski
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2017
Cena: 70 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-10-3
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 496

Jarosław Jakubowski (ur. 1967), pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Stypendysta rządu francuskiego (1992–1993). Uzyskał Diplôme d’études approfondies (DEA) w Université de Paris XII (1993). Przetłumaczył na język polski drugi tomTemps et récit Ricoeura (Czas i opowieść, t. 2, Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008). Zajmuje się przede wszystkim francuskojęzyczną fenomenologią egzystencjalną.

Książka Jarosława Jakubowskiego jest pierwszą tak obszerną, wnikliwą i szczegółową monografią filozofii skończoności, budowanej przez Paula Ricoeura. Autor nie podejmuje w niej jedynie historyczno-filozoficznego trudu rekonstrukcji myśli badanego filozofa, podjętej z perspektywy najważniejszej kategorii ontologicznej (skończoność egzystencjalna), lecz włącza się twórczo do dyskusji stricte filozoficznej — zarówno z samym Ricoeurem, jak też z innymi filozofami, broniącymi alternatywnych modeli egzystencjalnej skończoności (zwłaszcza z Martinem Heideggerem). W wyniku takiego zabiegu interpretacyjnego nie tylko otrzymujemy monografię określonego problemu, rozważanego przez jednego z najważniejszych filozofów XX w., lecz także doniosłą egzystencjalnie pracę z zakresu ontologii bytu ludzkiego.

Prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński

Książka Jarosława Jakubowskiego, Skończoność egzystencjalna. Studium nad filozofią Paula Ricoeura, jest fascynującą próbą, z jednej strony, zapełnienia luki w badaniach nad filozoficznym dorobkiem autora La Métaphore vive (1975) i La Mémoire, l’histoire, l’oubli (2000), jednocześnie będąc, z drugiej strony, autorskim rozważaniem tytułowej problematyki skończoności egzystencjalnej, poszukującym wsparcia w medytacjach Ricoeura. […] W aspekcie drugim — autorskiej (lecz z przewodnikiem) medytacji filozoficznej nad skończonością egzystencji — warto podkreślić przede wszystkim najwyższej próby samoświadomość metodologiczną autora, a także zwrócić uwagę czytelnika na znaczenie jego dociekań dla postawienia zagadnienia wolności. Analityczny styl pisarski autora stopniowo, w szczególności w partiach podsumowujących, przybiera charakter dyskretnie obecnego stylu lirycznego, w którym troska o siebie wyraża się w przekonaniu o niezbędności afirmacji mnie samego, przychodzących w narracjach opowiadanych o mnie przez innych. Analityka skończoności przekształca się w oczekiwanie.

Dr hab. Maciej Bugajewski, prof. UAM

 

 
Zobacz spis treści
 

 
Zobacz „Wstęp”
 

 

 
Download „Table of Contents”
 

 
Download „Summary”
 

NAKŁAD WYCZERPANY

Buddyzm Diamentowej Drogi w Polsce. Narracje o początkach / Malwina Krajewska

Buddyzm Diamentowej Drogi w Polsce. Narracje o początkach / Malwina Krajewska okładka
Autor: Malwina Krajewska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka klejona ze skrzydełkami
Rok wydania: 2016
Cena: 30 zł
PDF: tak
ISBN: 978-83-61231-02-8
Rozmiar: 150 mm x 222 mm
Liczba stron: 210

Publikacja dofinansowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Malwina Krajewska — doktorantka w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się socjologią religii, kultury, pamięci i zmian społecznych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół buddyzmu tybetańskiego eksplorując jego przejawy zarówno w Europie jak i w Azji. Jest laureatką nagrody głównej w konkursie na najlepszy socjologiczny foto-esej zorganizowanym przez „Przegląd Socjologii Jakościowej” oraz autorką artykułów opublikowanych m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”.

Autorka w sposób kompetentny i jasny wyjaśnia zagadnienia dotyczące buddyzmu w taki sposób, że może zostać zrozumiana i zainteresować czytelnika, dla którego jest to temat nieznany. Z kolei wnosi dużo cennych, niepublikowanych wcześniej informacji tak, że będzie ciekawa także dla osoby obeznanej w tematyce buddyjskiej. […] historia nabiera żywego, osobistego charakteru i zamienia się w fascynującą opowieść o dziejach pewnej społecznej i duchowej inicjatywy. Można zaobserwować, w jaki sposób Diamentowa Droga zdobywa swoich zwolenników, angażuje ich emocjonalnie, zmienia ich życie i osobowość, tworzy pewne autentyczne, choć niezwykłe na naszym gruncie społeczno-kulturowym zbiorowe doświadczenie.

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Relatywnie krótki okres obecności buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce był czasem intensywnych transformacji, które udało się w książce dobrze ukazać. […] Tym samym praca posiada kilka wymiarów, które czynią ją atrakcyjną dla wielu potencjalnych czytelników. Z pewnością będą to praktykujący buddyści oraz ci, którzy z buddyzmem sympatyzują lub chcą go bliżej poznać, ale patrząc w szerszej perspektywie jest to atrakcyjne studium z zakresu socjologii religii (lub jeśli ktoś woli duchowości), ponadto jest to praca z obszaru studiów biograficznych i co najważniejsze interesująca propozycja badania indywidualnej i społecznej pamięci, jej roli w tworzeniu narracji, poczucia wspólnej historii i przynależności.

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

„Zarówno w pamięci indywidualnej, jak i społecznej początki buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce przedstawiane są na wyraźnym tle ówczesnej rzeczywistości tzw. realnego socjalizmu. Często we wspomnieniach dominuje narracja pustki. Nie chodzi tu o wymiar filozoficzny, lecz rzeczywisty. Warunki kształtujące ówczesne życie codzienne były trudne. Jak relacjonują świadkowie, oprócz problemów z dostępem do wielu dóbr, brakowało również wolności i swobody. W przeanalizowanych wspomnieniach buddyzm jawił się jako alternatywa dla otaczającej, szarej rzeczywistości.”

Fragment książki

 

 
Zobacz spis treści
 

 
Zobacz „Wstęp”
 

 

 
Download „Table of Contents”
 

 
Download „Summary”
 

Kup książkę

Kultury obcości / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)

Kultury obcości / Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.) okładka
Autor: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak (red.)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Cena: 35 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-06-6
Rozmiar: 156 mm x 235 mm
Liczba stron: 196

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej oraz z subkonta nr K00000567 (środki pozyskane z opłat wniesionych przez uczestników konferencji „Oblicza obcości w filozofii i literaturze”, Poznań 2016).

 

 
Zobacz spis treści
 

 
Zobacz „Wstęp”
 

Kup książkę

Pytanie o jedność nauki. Studium metodologiczno-filozoficzne / Marek Sikora

Pytanie o jedność nauki. Studium metodologiczno-filozoficzne / Marek Sikora okładka
Autor: Marek Sikora
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016
Cena: 40 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-97-4
Rozmiar: 155 mm x 226 mm
Liczba stron: 240

Publikacja dofinansowana przez Politechnikę Wrocławską.

  

Dr hab. Marek Sikora, prof. Politechniki Wrocławskiej — zajmuje się głównie epistemologią, filozofią nauki, metodologią nauk empirycznych oraz studiami nad nauką i techniką. Jest autorem trzech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem i współredaktorem kilkunastu tomów zbiorowych z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Publikuje w wielu polskich i zagranicznych czasopismach, m.in. wpisanych na Listę Filadelfijską.

Książka wypełnia lukę w polskiej filozofii nauki. Dotychczas brakowało tego typu prac. Stanowi ona kompendium informacji z zakresu sporów toczonych współcześnie przez filozofów nauki. A spory i dyskusje przedstawiane w
recenzowanej pracy dotyczą istotnych problemów związanych z pojmowaniem świata i sensem działalności poznawczej człowieka, statusem ontologicznym faktów naukowych, roli teorii i eksperymentów w badaniach oraz funkcji prawdy jako wartości jednoczących różnorodne badania. Język pracy jest ładny i zrozumiały, nawet dla niespecjalisty. Praca może funkcjonować jako podręcznik dla studentów filozofii.

Prof. Tadeusz Buksiński

Praca […] Pytanie o jedność nauki. Studium metodologiczno-filozoficzne jest istotnym głosem we współczesnej filozofii nauki. Autor bierze pod uwagę w swoich analizach ciągle jeszcze niedocenianą w polskim środowisku filozoficznym perspektywę nowego eksperymentalizmu, tj. orientację kształtowaną przez stanowisko Iana Hackinga oraz autorów reagujących na diagnozy autora Representing and Intervening. Jednocześnie Autor otwiera swoimi propozycjami teoretycznymi debatę o relacji nauka-technika oraz zagadnienie jedności nauki w perspektywie sporu realizm-antyrealizm.

Dr hab. Krzysztof Szlachcic

 

 

 

Kup książkę

Stanisław Leśniewski: geniusz logiki / Jacek Jadacki

Stanisław Leśniewski: geniusz logiki / Jacek Jadacki okładka
Autor: Jacek Jadacki
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016
Cena: 60 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-93-6
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 384

Książka dofinansowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture (program Pomost)

  

Jednym z najgenialniejszych umysłów, jakie Polska wydała, był Stanisław Leśniewski.

Jan Łukasiewicz

  

Na podstawie długiego doświadczenia twierdzę, że Stanisław Leśniewski był to człowiek genialny: jedyny człowiek genialny, z którym los pozwolił mi się zetknąć w obcowaniu ongi niemal codziennym.

Tadeusz Kotarbiński

  

Przytoczone […] opinie Jana Łukasiewicza i Tadeusza Kotarbińskiego nie pozostawiają wątpliwości: Stanisław Leśniewski był wyjątkowym zjawiskiem w kulturze polskiej. W 2015 roku wydałem w dwóch tomach jego Pisma zebrane (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper). Przyszedł czas, aby przedstawić koleje jego życia i osobowość, znaną dotąd głównie z „garści wspomnień” kilku osób, które się z nim zetknęły — z Kotarbińskim na czele.

Ze „Wstępu” Jacka Jadackiego.

 

 

Kup książkę