Nieformalne nauczanie w edukacji międzykulturowej w szkołach ponadgimnazjalnych. Konteksty i działania / Zbiór rozpraw pod redakcją Agnieszki Wieszaczewskiej

okladka_nieformalne_nauczanie
Autor: Zbiór rozpraw pod redakcją Agnieszki Wieszaczewskiej
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
Cena: rozpowszechnianie bezpłatne
PDF: tak
ISBN: 978-83-61231-53-0
Rozmiar: 200 mm x 180 mm
Liczba stron: 172

Projekt „Wrocławskie ścieżki tolerancji” jest finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy nr 100/UD/SKILLS/2014 o wykorzystanie nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Agnieszka Wieszaczewska

Wstęp

Projekt Wrocławskie ścieżki tolerancji realizowany był w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z
Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia w okresie od stycznia do września 2015 roku dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Uczestnicy projektu — uczniowie wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych — mieli za zadanie eksplorować przestrzeń Wrocławia w
kontekście jego wielokulturowości, a na podstawie swoich dociekań — stworzyć własne ścieżki, które mogą zostać wykorzystane do spacerów badawczych,
uwrażliwiających uczestników na różnorodność kulturową, którą można odnaleźć we Wrocławiu. Zależało nam, aby uczniowie wcielili się w pewnym sensie w role
badaczy przestrzeni miejskiej, co związane było także z indywidualnym wyborem własnego tematu, metod badawczych, osób i miejsc, które zostały poddane
dociekaniu. Sam termin wielokulturowość może być interpretowany poprzez różne perspektywy. To, jak będzie prowadzony namysł nad
wielokulturowością każdej przestrzeni jest również determinowane tym, w jakim dyskursie będzie on prowadzony. Inaczej będzie ją rozumieć antropologia,
socjologia czy pedagogika, zupełnie inaczej będą o niej mówić specjaliści od marketingu, nauczyciele czy animatorzy społeczni. Marta Peisert proponuje
ogląd fenomenu wielokulturowości Wrocławia w trzech aspektach. Pierwsza łączy się z przekonaniem, że

[…] współcześnie każde rozwinięte cywilizacyjnie społeczeństwo jest na swój sposób wielokulturową hybrydą, ponieważ w jego języku, obyczajach, wierzeniach,
systemie aksjologicznym czy przestrzeni publicznej istnieją złoża, warstwy nakładających się elementów, które pochodzą z różnych epok historycznych lub
zostały zapożyczone od innych nacji, ich kultury czy religii.[1]

Co więcej, autorka słusznie zauważa, że oprócz tradycyjnych wyznaczników wielokulturowości ludzkich zbiorowości (religia, narodowość, język etc.),
istnieje ich o wiele więcej. Wszak

[…] w obrębie współczesnych społeczeństw można na przykład wydzielić społeczności mieszkające w zamożnych dzielnicach i blokowiskach, ludzi wykształconych
i bez wykształcenia, nastawionych na odbiór kultury wysokiej i tych preferujących kulturę popularną. Można też przeprowadzić dychotomię na liberałów i
tradycjonalistów w kwestii rodziny, związków partnerskich, na ludzi młodych i starych […] — kryteriów tych podziałów […] jest o wiele więcej[2].

Kwestię wyznaczania granic pomiędzy wszystkimi wymienionymi grupami pozostawimy na boku, w kontekście niniejszego artykułu nie jest to bowiem kwestia
istotna.

Drugim aspektem związanym ze współczesnym myśleniem o wielokulturowości jest pojmowanie jej jako funkcjonowanie na danym obszarze więcej niż jednej grupy
etnicznej. Może to być region (zwłaszcza przygraniczny), jak również całe państwa. W ramach tak rozumianej wielokulturowości wypracowano wiele modeli
współistnienia wielu różniących się między sobą społeczności, które zapewniać miały zgodną koegzystencję. Szczególnym przypadkiem są tu np. USA, gdzie
wypracowano różne koncepcje współistnienia wielu grup w ramach jednego organizmu państwowego[3]. Ostatnim ramą interpretacyjną dla pojęcia wielokulturowości, którą wymienia Maria Peisert, jest rozumienie jej poprzez markę, promocję lub pewnego
rodzaju zabiegi, wokół których skonsolidować ma się tożsamość jakiejś grupy społecznej, w tym: mieszkańców miasta.

Wrocławskie ścieżki tolerancji
były projektem popularyzującym naukę, uczniowie uczestniczyli w warsztatach, które przybliżyły im metody i perspektywę wykorzystywaną w antropologii
kulturowej. Poznali więc wywiad jakościowy, mapowanie kultury a także to, w jaki sposób fotografia może być wykorzystana w badaniach społecznych. Były to
oczywiście jedynie wybrane metody, które w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów mogą być wzbogacane o kolejne strategie i perspektywy, oferowane
przez współczesną humanistykę i nauki społeczne.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Państwa inspiracją do wykorzystania nieformalnych metod edukacyjnych w nauczaniu treści związanych z
edukacją wielokulturową, edukacją regionalną, historią, wiedzą o kulturze i innych. Artykuły, które weszły w jej skład, zostały uporządkowane w dwóch
kategoriach. Jedna z nich to przede wszystkim inspiracje, pewnego rodzaju konteksty, które tworzą ramę do planowania zajęć. Druga kategoria przedstawia
narzędzia i metody, które mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w edukacji wielokulturowej. Publikacja rozpoczyna się artykułem Kamili Kamińskiej, która
wprowadza Czytelnika w tematykę edukacji wielokulturowej oraz proponuje działania edukacyjne z uczniami, które opierają się na postaciach istotnych dla
historii Wrocławia. Monika Szeffler i Mateusz Dawiec skupili się na opisie konkretnego projektu, który został zrealizowany i miał sprzyjać kształtowaniu
postaw tolerancji wśród uczniów. Magdalena Pietrewicz przedstawiła działania oparte na antropologii performatywnej, a Mateusz Sikora przybliżył zalety,
jakie oferuje realizacja młodzieżowych projektów pozaformalnych w edukacji.

Druga część publikacji poświęcona jest metodom, które mogą zostać wykorzystane w edukacji wielokulturowej. Celina Strzelecka zaprezentowała możliwości
wykorzystania w edukacji gier fabularnych, a konkretnie LARP-ów (ang. live action role-playing). Paulina Galanciak skupiła się na fotografii jako
perspektywie, poprzez którą można z powodzeniem eksplorować wielokulturowość Wrocławia, oraz zaproponowała autorski cykl zajęć edukacyjnych. Wykorzystanie
map w prezentacji zebranych materiałów przedstawiła Agnieszka Lisowska, a Zuzanna Lelek zaprezentowała możliwości, jakie oferują nauczycielom nowoczesne
technologie. Artykuł Agnieszki Bułacik ukazuje w jaki sposób street art może stać się inspiracją do nauczania o różnorodności zauważalnej
w każdym mieście. Ostatni tekst, autorstwa Anny Chmiel, proponuje wykorzystanie kulinariów do uwrażliwienia uczniów na kulturowe zróżnicowanie miejskich
przestrzeni.

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym projekt Wrocławskie ścieżki tolerancji mógł zostać zrealizowany, w szczególności
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.[1]
M. Peisert, Wielokulturowość Wrocławia, [w:] Tożsamość na styku kultur: zbiór studiów, I. Masojć, H. Sokołowskan (red.), Wydawnictwo
„Edukologija”, Wilno 2011, t. 2, s. 97.

[2]
Ibidem

[3]
Por. np. A. Szahaj, E pluralis unum, Universitas, Kraków 2004.

 

Pobierz książkę za darmo (PDF)

Rosyjskie poszukiwania sensu i celu… / Marek Jedliński

Autor: Marek Jedliński
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2015
Cena: 45,40 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-41-7
Rozmiar: 175 mm x 241 mm
Liczba stron: 284

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  
W rozważaniach historiozoficznych rzeczywistość historyczną postrzega się jako esencję samoistną, o naturze odrębnej, mającej własne cele do spełnienia bądź jako manifestację aktywności ludzkiej, co prowadzi do utożsamienia natury historii z jakimś aspektem natury ludzkiej oraz utożsamienia celu procesu historycznego z celem życia ludzkiego. […] Życie i myśli Czaadajewa zakończyły rosyjską, romantyczną ekskursję w głąb tajemnicy czasu. Tylko odnalezienie sensu i celu życia jednostkowego oraz sensu i celu dziejów powszechnych otwierało na horyzont nadziei, uśmierzając częściowo ból egzystencji. Problem sensu i celu rozpatrywany wobec tego będzie w trzech perspektywach: poszukiwania sensu i celu istnienia Rosji, historii uniwersalnej oraz sensu i celu życia ludzkiego. Bohaterami-poszukiwaczami sensu i celu byli zatem Iwan Kiriejewski — twórca utopii antyprogresywnej, jawnie niechrześcijańskiej, Aleksy Chomiakow — autor skrajnie pesymistycznej, pozbawiającej nadziei wizji nawrotów zła i w końcu Piotr Czaadajew — melancholik, który nadzieję rozumiał jako progresywną wizję szczęścia dla sprawiedliwych (Adveniat regnum tuum). [Fragment Wstępu]

 

Słowo wstępne  

Spis treści 

Содержание 

Table of contents  

Kup książkę

Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego / Bożena Listkowska

Autor: Bożena Listkowska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
Cena: 45 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-41-7
Rozmiar: 156 mm x 234 mm
Liczba stron: 304
Publikacja dofinansowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Bożena Listkowska — urodzona 15 lutego 1978 r. w Bydgoszczy. Ukończyła studia polonistyczne w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i studia filozoficzne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 2012 r. adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi badania nad współczesną filozofią polską. Przedmiotami jej zainteresowań są w szczególności filozofia człowieka i metafizyka. Współredaktor serii książek: „Tomizm polski 1879–1918. Słownik filozofów”, „Tomizm polski 1919–1945. Słownik filozofów” i „Tomizm polski 1946–1965. Słownik filozofów”.

Fragment „Wstępu”:

„Książka składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym, pt. „Tomizm tradycyjny jako punkt wyjścia jego lowańskich modyfikacji w pracach ks. P. Chojnackiego” rozważania koncentrują się wokół sposobu odczytywania przez Chojnackiego filozofii św. Tomasza oraz roli, jaką odegrała ona w dziejach myśli europejskiej. Obejmują one ponadto ontologię Chojnackiego. Ponieważ dyscyplinę tę nazywa on „duszą” filozofii tomistycznej i uznaje za fundament planowanej syntezy nauk, przyjęto ją za punkt wyjścia rozważań.

Rozdział drugi obejmuje dociekania nad syntezą tomizmu i nauk szczegółowych, stanowiącą najistotniejszą cechę tomizmu lowańskiego. W filozofii Chojnackiego — podobnie zresztą jak w większości filozofii znajdujących się pod wpływem szkoły lowańskiej — synteza ta dotyczy przede wszystkim filozofii drugiej: filozofii przyrody, psychologii filozoficznej oraz teorii poznania. Wymienionym dyscyplinom są poświęcone trzy podrozdziały, w których omawia się sposób asymilowania przez filozofię treści pochodzących z nauk pozytywnych.

Rozdział trzeci książki jest poświęcony lowańskim modyfikacjom jako syntezie filozofii tomistycznej i innych kierunków filozoficznych. Należą do nich: wszystkie trzy historyczne odmiany pozytywizmu, kantyzm i kartezjanizm. Ten ostatni w pismach Chojnackiego łączy się w sposób nierozerwalny z kantyzmem i z tego powodu rozpatrywany jest razem z nim. Lowańskie modyfikacje pojmowane jako asymilowanie ujęć właściwych tradycji kartezjańsko-kantowskiej wpływają na stosunek ontologii do teorii poznania, zaś pojmowane jako asymilowanie pozytywizmu rzutują na relację między filozofią i naukami szczegółowymi.”

„Przedstawiona do recenzji książka jest warta opublikowania tak ze względów merytorycznych, jak i kulturowych. Poszerza bowiem naszą wiedzę na temat filozofii szkoły lowańskiej, dzięki ukazaniu filozofii ks. Piotra Chojnackiego. […] inspiruje do nowych przemyśleń na temat uprawiania filozofii tomistycznej w kontekście współczesnych nauk przyrodniczych.”

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk — fragment recenzji wydawniczej.

„Książka Bożeny Listkowskiej to ciekawa próba rekonstrukcji poglądów Piotra Chojnackiego — jednego z najważniejszych polskich neotomistów. Jego prace miały bardzo duży wpływ na kształtowanie się w naszym kraju nurtu odwołującego się do filozofii św. Tomasza z Akwinu. Wpływ omawianego autora na myśl takich myślicieli jak Mieczysław A. Krąpiec, Antoni B. Stępień, czy nawet Mieczysław Gogacz pokazuje, że bez studiowania filozofii Chojnackiego, nie jest możliwe zrozumienie ewolucji polskiego neotomizmu. Choć wymienieni autorzy często odwołują się do filozofii Chojnackiego krytycznie, to przecież, ta właśnie krytyka umożliwia im postawienie swoich własnych tez i przemyślenie na nowo podstawowych problemów filozoficznych. Zatem bez tomizmu tradycyjnego, który stopniowo ewoluował w kierunku tomizmu lowańskiego, nie da się zrozumieć późniejszej ewolucji tomizmu egzystencjalnego. W moim przekonaniu samo ukazanie tej zależności stanowi o wielkiej wartości recenzowanej książki.”

Ks. dr hab. Tomasz Stępień — fragment recenzji wydawniczej.

Kup książkę

Etyka usług profesjonalnych / Anna Malitowska

Autor: Anna Malitowska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
Cena: 35 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-29-5
Rozmiar: 156 mm x 234 mm
Liczba stron: 268

Publikacja dofinansowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Anna Malitowska pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada etykę komunikacji, etyki zawodowe oraz metodykę nauczania filozofii i etyki. Autorka książki Sumienie filozofii. Artur Schopenhauer (2009) oraz licznych artykułów poświęconych filozofii moralności.

Wiedzę z zakresu filozofii wykorzystuje w praktyce, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych projektach biznesowych, edukacyjnych i szkoleniowych. Jako ekspertka od etyki, kultury organizacyjnej i społecznej odpowiedzialności biznesu współpracowała m.in. z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Pomorskim Klastrem ICT Interizon, Dansinn Group z Hongkongu i międzynarodową federacją tańca World Dance Council.

 

„Można przypuszczać, że wszędzie tam, gdzie zawody w coraz większym stopniu wymagają wiedzy eksperckiej, znajduje się miejsce dla procesu profesjonalizacji. Ten, biorąc pod uwagę zwłaszcza aspekty scjentyzacji i urynkowienia, w nieubłagany sposób przekształca aktywność zawodową w formułę usług profesjonalnych. Kategoria „profesjonalizacji” jako narzędzie analityczne znajdzie zastosowanie w coraz to nowych i liczniejszych kontekstach. Paląca potrzeba standaryzacji bazy kognitywnej zawodu oraz dbałość o jakość świadczonych usług wymagać będą ciągłego specyfikowania kompetencji technicznych, dbałości o jakość kształcenia, tworzenia i przetwarzania bazy wiedzy eksperckiej, utrzymywania jej aktualności i adekwatności, kształcenia ustawicznego, a także — rozwoju kompetencji moralnych oraz kultywowania standardów etycznych. Analiza procesów profesjonalizacji, zwieńczonych powstaniem formacji usług profesjonalnych, upoważnia zatem do stwierdzenia, że profesje to zawody refleksyjne, które w toku historycznej ewolucji uzyskują świadomość własnej roli w strukturze społecznej i wynikających z tego zobowiązań.”

fragment

 

 

„Autorka podejmuje próbę zbudowania nowatorskiego modelu etyki zawodowej, który uwzględnia to, że normy moralne istotne dla danej profesji są normami ewoluującymi, dostosowującymi się do całościowego kontekstu wiedzy, jaką dysponują przedstawiciele zawodu, a jaka to wiedza jest standaryzowana i uznawana przez organizacje zrzeszające profesjonalistów. […] To, co w obszarze przedmiotowym przejawia się jako złożoność problemów zawodowych, w których każdorazowo rozstrzygać trzeba kwestie moralnie relewantne, w recenzowanej pracy przejawia się pod postacią zdecydowanie interdyscyplinarnie zakreślonej perspektywy badawczej.”

Prof. dr hab. Anna Pałubicka — fragment recenzji wydawniczej.

 

 

„Główna teza rozprawy głosi, że wewnętrzna dynamika refleksji etycznej właściwa organizacjom zawodowym, może zostać zrekonstruowana przy zastosowaniu wywodzącego się z pragmatyzmu pojęcia wspólnoty badaczy (community of inquiry). Zastosowanie Deweyowskiej filozofii praktycznej i moralnej, będącej skądinąd rezultatem konkretyzacji twierdzeń tzw. ogólnej epistemologii badania (inquiry), pozwala autorce naszkicować taki obraz praktyk zawodowych opartych na wiedzy, w których tworzenie, wdrażanie i zachowywanie standardów etycznych jest rozumiane jako rezultat indywidualnego i organizacyjnego doświadczenia, komunikacji i deliberacji.”

Dr hab. Artur Dobosz — fragment recenzji wydawniczej.

 

 

Etyka usług profesjonalnych – Wprowadzenie

Etyka usług profesjonalnych – Spis treści

 
Kup książkę

Piotr Wandycz. Historyk — emigrant — intelektualista / Marek Kornat, Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki (red.)

Autor: Marek Kornat, Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki (red.)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
Cena: 35,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-52-3
Rozmiar: 156 mm x 234 mm
Liczba stron: 244
Publikacja dofinansowana przez: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Piotr Wandycz (ur. 20 września 1923 r. w Krakowie) — nestor polskich historyków stosunków międzynarodowych. W latach 1942–1945 służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji politycznej. Studiował historię na Université de Grenoble (1941–1942) oraz Cambridge University (1945–1948). Doktorat z zakresu studiów międzynarodowych uzyskał w 1951 r. w London School of Economics and Political Sciences. W tym samym roku ukończył studia europejskie w College d’Europe w Brugii. Od 1954 r. wykładał historię Europy Środkowo-Wschodniej na Indiana University w Bloomington (1954–1966) i Yale University (1966–1997, od 1989 r. Bradford Durfee Proffessor). Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich Yale University (1974–1976 i 1981–1983). Pracował także w Russian Research Center Harvard University (1963–1965). W charakterze visiting professor nauczał na Columbia University (1967, 1969, 1975). Aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i naukowy wychodźstwa, jako członek Związku Polskich Federalistów, Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (w latach 1999–2008 był jego prezesem) oraz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Przez blisko pół wieku współpracował z Jerzym Giedroyciem, wnosząc istotny wkład w edycję „Zeszytów Historycznych”. Za dokonania naukowe otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. American Historical Association (1962), Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1976), American Association for the Advancement of Slavic Studies (1989). Przyznano mu tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1993), Université Paris I – Sorbonne (1997), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2004). Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności (od 1991) i Polskiej Akademii Nauk (od 1993) oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1992).

 

„Piotr Wandycz pozostaje wśród polskich historyków dyplomacji postacią szczególną — profesor uniwersytetów amerykańskich, autor najważniejszych prac dla poznania polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, jeden z czołowych specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych dwudziestolecia pokoju 1919–1939. Już czterokrotnie składano Mu w hołdzie zbiory studiów. […] Tom niniejszy nie jest kolejnym typowym Festschriftem, lecz próbą dokonania syntezy osiągnięć Profesora na różnych polach towarzyszących mu przez lata zainteresowań”.

Fragment Słowa wstępnego.

 

Kup książkę

Filozofia Richarda Rorty’ego jako terapia kulturowa / Maciej Musiał

Autor: Maciej Musiał
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
Cena: 25,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-21-9
Rozmiar: 148 mm x 226 mm
Liczba stron: 128

Maciej Musiał — doktor filozofii, absolwent studiów filozoficznych oraz polonistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się dokonaniami poznańskiej szkoły metodologicznej, filozofią współczesną oraz przemianami kultury współczesnej, szczególnie w zakresie sfery intymnej. Autor kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim oraz angielskim (m.in. w „Theory, Culture & Society” oraz „Przeglądzie Filozoficznym”).

Z recenzji wydawniczej prof. Anny Pałubickiej:

„Praca Macieja Musiała stanowi całościową interpretację dorobku filozoficznego jednego z wybitniejszych filozofów amerykańskich, którego myśl ciągle jest aktualna (Rorty zmarł w 2007 r.) i żywo dyskutowana. […] Przekonująco ukazuje się w niej, jak poszczególne wątki filozoficzne pojawiające się w twórczości Richarda Rorty’ego nie są przypadkowe, lecz układają się w pewną sensowną całość, którą wyraża tytuł opiniowanej pracy. Jest to pierwsza w polskiej literaturze filozoficznej tego typu interpretacja.”

 

Z recenzji wydawniczej prof. Barbary Kotowej:

„Powzięty przez autora zamysł jest ciekawy poznawczo i oryginalny, jeśli idzie o obraną przezeń »materię« badawczą, a jego realizację uznać trzeba bez wątpienia za udaną. Trudno byłoby znaleźć takich jego poprzedników wśród licznych interpretatorów twórczości Richarda Rorty’ego, którzy rozpatrywaliby tę twórczość jako całość z takiego punktu widzenia, jak jej terapeutyczny charakter. Takie interpretująco-porządkujące ujęcie tej twórczości należy z pewnością do nowatorskich, a swój punkt widzenia autor uzasadnił w sposób przekonywujący”.

 

 

Kup książkę

WOLNOŚĆ INDYWIDUALNA W KOMUNIKACJI WERBALNEJ / Agnieszka Jarzewicz

Autor: Agnieszka Jarzewicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
Cena: 30 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-17-2
Rozmiar: 156 mm x 234 mm
Liczba stron: 236
Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

AGNIESZKA JARZEWICZ jest absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UAM. W roku 2001 obroniła pracę magisterską Typy komunikacji zakładane w teoriach języka, napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Kmity, a w 2007 r. rozprawę doktorską pt. Zakres wolności indywidualnej z perspektywy wybranych koncepcji komunikacji werbalnej napisaną pod kierunkiem prof. Anny Pałubickiej
w Zakładzie Filozofii Kultury. Pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W badaniach naukowych łączy problematykę z zakresu filozofii języka, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej oraz filozofii kultury. Rozwija zainteresowania badawcze dwukierunkowo. Z jednej strony interesują ją zagadnienia z antropologii kulturowej a z drugiej problemy badawcze podejmowane na gruncie filozofii polityki oraz filozofii technologii i medioznawstwa w odniesieniu do komunikacji zapośredniczonej komputerowo.

Rzec można, że po Aplowskiej próbie analizowania relacji pomiędzy komunikacją a etyką jest to kolejna próba zwrócenia uwagi na rolę komunikacji językowej w kształtowaniu zachowań werbalnych poszczególnych jednostek, tym razem rozpatrywanej pod kątem relacji: komunikacja a wolność indywidualna. […] podjęty problem jest ważny, jeżeli jego rozwiązanie może przyczynić się przynajmniej w jakimś stopniu do uświadomienia poszczególnym użytkownikom języka kolejnych ograniczeń z tytułu ich uwikłania w społeczną praktykę komunikacji językowej; ponadto jest on wciąż aktualny (by nie powiedzieć — en vogue), wciąż bowiem filozofia języka utrzymuje wysoką pozycję pośród innych dziedzin refleksji filozoficznej.

 

Prof. dr hab. Barbara Kotowa — fragment recenzji wydawniczej.

Monografia autorstwa Agnieszki Jarzewicz pt. Wolność indywidualna w komunikacji werbalnej stanowi szczegółowe omówienie rezultatów wieloletnich badań komparatystycznych, jakie autorka przeprowadziła nad sposobami określenia zakresu wolności uczestnika komunikacji społecznej w zależności od sposobów filozoficznego konceptualizowania języka. […] Analizie i porównaniu poddane zostały wybrane przez autorkę następujące teorie języka […] — [1] teoria strukturalistyczna według Ferdinanda de Saussure’a, oparta na założeniach apriorycznego racjonalizmu, [2] teoria gramatyki generatywno-transformacyjnej autorstwa Noama Chomsky’ego, [3] neopragmatyczna teoria języka i komunikacji według Willarda van Ormana Quine’a oraz [4] Donalda Davidsona teoria nominalizmu lingwistycznego. […] Posłużenie się aparatem pojęciowym szkoły poznańskiej do badań nad wolnością indywidualną w komunikacji werbalnej wyznacza perspektywę teoretyczno-metodologiczną autorki w zakresie dokonywanej komparatystyki.

Prof. dr hab. Paweł Zeidler — fragment recenzji wydawniczej.

Kup książkę

Spełniona obietnica. Szkic do koncepcji stylów badawczych na przykładzie socjologii wiedzy / Radosław Sojak

Spełniona obietnica. Szkic do koncepcji stylów badawczych na przykładzie socjologii wiedzy
Autor: Radosław Sojak
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2014
Cena: 35,00 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-09-7
Rozmiar: 156 mm x 240 mm
Liczba stron: 280

Socjologia wiedzy jest w pewnym planie kwintesencją przekonania, że dyskurs (wiedza) „opiera się na skrytości na czymś już-powiedzianym, przy czym to już-powiedziane jest […] dyskursem bezcielesnym, głosem tak cichym jak tchnienie, pismem będącym pustym miejscem dla swoich własnych śladów” (Foucault). Socjologia wiedzy jest sztuką wzmacniania owego tchnienia przez socjologiczną analizę kategorii naszego myślenia, ucieleśnianiem w dyskursie podmiotów i ich interesów, a wreszcie zapełnianiem pustki teorią instytucjonalnych podstaw wiedzy. […] W tej perspektywie socjologia wiedzy się nie zaczyna — ona raczej staje się możliwa dzięki krystalizacji analityki skończoności. Gdy na przełomie wieków XVIII i XIX rodzi się ‘człowiek’, wraz z nim rodzi się socjologia wiedzy. Kant, Dilthey, Marks, Nietzsche, Durkheim, Weber nie są jej ojcami – to raczej oni przytrafiają się socjologii wiedzy niż odwrotnie.

Fragment Wstępu

 

Publikacja współfinansowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 

 

Kup książkę

Myślenie magiczno-mityczne a schizofrenia / Artur Dobosz

Dobosz okładka
Autor: Artur Dobosz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
Cena: 60 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-84-4
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 412

Publikacja współfinansowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

Główną hipotezą książki jest twierdzenie, że struktura wypowiedzi pacjentów, poprzez które ujawniają się czy manifestują różnorodne urojenia, omamy i inne objawy schizofrenii, jest bardzo podobna do struktury opowieści mitycznych, poprzez które z kolei manifestują się „urojenia” i „omamy” doświadczane przez bohaterów tych opowieści będących specyficznymi alter ego autorów opowieści mitycznych. Nadto okazuje się, że struktura wypowiedzi pacjentów jest też bardzo podobna do struktury wielu obrzędów, rytuałów czy świąt funkcjonujących w kulturze magicznej bądź kulturach w niej mocno osadzonych czy zakotwiczonych. Podobnie, jak poprzez opowieści mityczne, również poprzez struktury obrzędów, rytuałów czy świąt kultury magicznej manifestują się doświadczane przez ich uczestników „urojenia” i „omamy”. Inaczej mówiąc, struktura wypowiedzi pacjentów niejako „powtarza”, w znacznym zakresie, strukturę opowieści mitycznych oraz strukturę obrzędów, rytuałów oraz świąt kultury magicznej.

 

Artur Dobosz – dr hab., wykładowca Politechniki Poznańskiej, pracuje w Pracowni Humanistyki i Komunikacji Interpersonalnej w Zarządzaniu. Autor książek: Symbol i istnienie (1993), Tożsamość metamorficzna a komunikacja językowa (2002). Opublikował kilkadziesiąt artykułów z filozofii i teorii kultury. W niniejszej monografii modyfikuje pod pewnymi istotnymi względami, rozwija oraz stara się pokazać aplikacyjną aktualność koncepcji Jana Mazurkiewicza, jednego z zapomnianych współtwórców „humanistycznego nurtu” psychiatrii polskiej.

 

 

Kup książkę

Egzystencjalne konteksty dzieła sztuki. Studium z pogranicza estetyki i filozofii kultury / Roman Kubicki

Brak okładki
Autor: Roman Kubicki
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2013
Cena: 45 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-96-7
Rozmiar: 160 mm x 240 mm
Liczba stron: 276

Na naszych oczach mętnieje zwierciadło wielu starych pojęć i wartości, w którym przeglądało się dotąd życie — zbyt wiele umyka mu nowych oczekiwań i roszczeń, aby chciało nadal się przed zwierciadłem prezentować i w nim odnajdywać. Nie utożsamiajmy jednak ich kryzysu z kryzysem samego życia. […] Wciąż niedoskonałe życie nadal bowiem jawi się jako mądrzejsze i mocniejsze od swych zawsze doskonałych pojęć. […]

Każdy z nas jest artystą, a w każdym razie być nim powinien. Każdy bowiem powinien kogoś kochać i być przez kogoś kochany — nakazywał mądrze dwa tysiące lat wcześniej surowy św. Paweł. Tylko tam gdzie z mroku bytu wyłaniamy się dzięki światłu miłości, zarówno to, co oczywiste, nie jest oczywiste, jak i to, co nie jest oczywiste, staje się w niepowtarzalny sposób jak najbardziej oczywiste. Jedynie sztuka potrafi uwodzić nas takim samym beznadziejnie efemerycznym i wiecznym zarazem światłem.

Praca dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Kup książkę