Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego / Bożena Listkowska

Autor: Bożena Listkowska
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Epigram
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
Cena: 45 zł
PDF: nie
ISBN: 978-83-61231-41-7
Rozmiar: 156 mm x 234 mm
Liczba stron: 304
Publikacja dofinansowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Bożena Listkowska — urodzona 15 lutego 1978 r. w Bydgoszczy. Ukończyła studia polonistyczne w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i studia filozoficzne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 2012 r. adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi badania nad współczesną filozofią polską. Przedmiotami jej zainteresowań są w szczególności filozofia człowieka i metafizyka. Współredaktor serii książek: „Tomizm polski 1879–1918. Słownik filozofów”, „Tomizm polski 1919–1945. Słownik filozofów” i „Tomizm polski 1946–1965. Słownik filozofów”.

Fragment „Wstępu”:

„Książka składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym, pt. „Tomizm tradycyjny jako punkt wyjścia jego lowańskich modyfikacji w pracach ks. P. Chojnackiego” rozważania koncentrują się wokół sposobu odczytywania przez Chojnackiego filozofii św. Tomasza oraz roli, jaką odegrała ona w dziejach myśli europejskiej. Obejmują one ponadto ontologię Chojnackiego. Ponieważ dyscyplinę tę nazywa on „duszą” filozofii tomistycznej i uznaje za fundament planowanej syntezy nauk, przyjęto ją za punkt wyjścia rozważań.

Rozdział drugi obejmuje dociekania nad syntezą tomizmu i nauk szczegółowych, stanowiącą najistotniejszą cechę tomizmu lowańskiego. W filozofii Chojnackiego — podobnie zresztą jak w większości filozofii znajdujących się pod wpływem szkoły lowańskiej — synteza ta dotyczy przede wszystkim filozofii drugiej: filozofii przyrody, psychologii filozoficznej oraz teorii poznania. Wymienionym dyscyplinom są poświęcone trzy podrozdziały, w których omawia się sposób asymilowania przez filozofię treści pochodzących z nauk pozytywnych.

Rozdział trzeci książki jest poświęcony lowańskim modyfikacjom jako syntezie filozofii tomistycznej i innych kierunków filozoficznych. Należą do nich: wszystkie trzy historyczne odmiany pozytywizmu, kantyzm i kartezjanizm. Ten ostatni w pismach Chojnackiego łączy się w sposób nierozerwalny z kantyzmem i z tego powodu rozpatrywany jest razem z nim. Lowańskie modyfikacje pojmowane jako asymilowanie ujęć właściwych tradycji kartezjańsko-kantowskiej wpływają na stosunek ontologii do teorii poznania, zaś pojmowane jako asymilowanie pozytywizmu rzutują na relację między filozofią i naukami szczegółowymi.”

„Przedstawiona do recenzji książka jest warta opublikowania tak ze względów merytorycznych, jak i kulturowych. Poszerza bowiem naszą wiedzę na temat filozofii szkoły lowańskiej, dzięki ukazaniu filozofii ks. Piotra Chojnackiego. […] inspiruje do nowych przemyśleń na temat uprawiania filozofii tomistycznej w kontekście współczesnych nauk przyrodniczych.”

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk — fragment recenzji wydawniczej.

„Książka Bożeny Listkowskiej to ciekawa próba rekonstrukcji poglądów Piotra Chojnackiego — jednego z najważniejszych polskich neotomistów. Jego prace miały bardzo duży wpływ na kształtowanie się w naszym kraju nurtu odwołującego się do filozofii św. Tomasza z Akwinu. Wpływ omawianego autora na myśl takich myślicieli jak Mieczysław A. Krąpiec, Antoni B. Stępień, czy nawet Mieczysław Gogacz pokazuje, że bez studiowania filozofii Chojnackiego, nie jest możliwe zrozumienie ewolucji polskiego neotomizmu. Choć wymienieni autorzy często odwołują się do filozofii Chojnackiego krytycznie, to przecież, ta właśnie krytyka umożliwia im postawienie swoich własnych tez i przemyślenie na nowo podstawowych problemów filozoficznych. Zatem bez tomizmu tradycyjnego, który stopniowo ewoluował w kierunku tomizmu lowańskiego, nie da się zrozumieć późniejszej ewolucji tomizmu egzystencjalnego. W moim przekonaniu samo ukazanie tej zależności stanowi o wielkiej wartości recenzowanej książki.”

Ks. dr hab. Tomasz Stępień — fragment recenzji wydawniczej.

Kup książkę